Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
Położenie i powierzchnia:
Park krajobrazowy utworzony w 1996 roku na terenie Łodzi oraz powiatów: łódzkiego wschodniego, brzezińskiego i zgierskiego. Powierzchnia Parku wynosi 13.767 ha, z czego na otulinę przypada 3.020 ha. Park położony jest na terenie sześciu gmin: Brzeziny, Stryków, Nowosolna, Łódź, Dmosin i Zgierz. Siedziba dyrekcji Parku mieści się w Łodzi.

Wschodnia część Parku z kompleksami leśnymi w okolicy Janinowa, Poćwiardówki i Tadzina znajduje się w gminie Brzeziny. Gmina Dmosin obejmuje wschodni fragment otuliny Parku w rejonie Kolonii Wola Cyrusowa. Część północna od Klęku, Dobrej i Imielnika wraz z fragmentami otuliny w okolicy Sierżni i Warszawic należy do gminy Stryków.

Część środkowa i południowa obejmująca tereny pomiędzy Kalonką na zachodzie po Stare Skoszewy na wschodzie, oraz Grabiną i Moskwą na południu znajduje się w administracyjnych granicach gminy Nowosolna. Zachodnia część Parku z Lasem Łagiewnickim leży w gminie Łódź. W gminie Zgierz leży niewielki fragment otuliny w Skotnikach.
Przedmiot ochrony:
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich chroni unikatowy w Polsce środkowej krajobraz wyżynny uformowany na obszarze między Łodzią, Brzezinami i Strykowem. Do najcenniejszych walorów parku należy wyjątkowo bogata rzeźba terenu, podlegająca nadal żywym procesom geomorfologicznym, a także fragmenty naturalnej szaty roślinnej, związanej zwłaszcza z licznymi źródliskami i strumieniami oraz interesująca fauna.

W granicach Parku znalazły się najcenniejsze pod względem przyrodniczym fragmenty strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Strefa krawędziowa Wzniesień Łódzkich wyróżnia się zarówno formami ukształtowania, jak i walorami przyrodniczymi. Rzeźba terenu jest tu urozmaicona, a duże wysokości względne nadają krajobrazowi charakter wyżynny. Obserwuje się tu m.in. nagromadzenie interesujących form geomorfologicznych takich jak parowy, wcięcia drogowe, wysokie miedze czy głazy narzutowe.

Z licznych niezabudowanych wzniesień można podziwiać szerokie panoramy unikatowego w skali Polski Środkowej, nieskażonego budownictwem przemysłowym krajobrazu. Największe rzeki Parku - Bzura, Moszczenica i Mrożyca wraz z licznymi źródłami i czystymi strumieniami tworzą gęstą sieć wodną.
Flora parku:
Obszar Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem lesistości wynoszącym około 28%. Wynika to z obecności kilku dużych i cennych pod względem przyrodniczym kompleksów leśnych, z ważnymi stanowiskami interesujących gatunków drzewiastych, w tym buka, jesionu, klonu polnego i dzikiej czereśni. Największe leśne uroczyska Janinów iPoćwiardówka mają około 550 ha powierzchni a Tadzin - Szymaniszki ok. 340 ha.

Na terenie Parku stwierdzono obecność wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, w tym gatunków najbardziej zagrożonych i rzadkich w skali regionu, znajdujących się w tzw. czerwonej księdze. Rośnie tu pełnik europejski, naparstnica zwyczajna, wawrzynek wilczełyko oraz widłaki.

Gęstej sieci wodnej Parku towarzyszą kwieciste łąki, torfowiska, szuwary i zbliżona do naturalnej roślinność łęgowa. Resztki godnej ochrony roślinności zachowały się nie tylko w dolinach rzek, ale również w dużych kompleksach leśnych w okolicach Łagiewnik, Janinowa, Poćwiardówki i Dobieszkowa.
Fauna parku:
Do ciekawostek należy liczna grupa występujących tu rzadkich bezkręgowców żyjących wyłącznie w Polsce Południowej lub nawet tylko w górach, a także gatunki saprofagiczne mające w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich jedyne stanowiska w Polsce (dwa gatunki muchówek). W Lesie Łagiewnickim ma stanowisko trzmiel tajgowy relikt borealny, umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Z gatunków kręgowców stwierdzonych w parku za najcenniejsze dla środkowej Polski można uznać : spośród płazów traszkę grzebieniastą i kumaka nizinnego; z ptaków muchołówkę małą, jarzębatkę, pójdźkę, trzmielojada, siniaka i zniczka, oraz wśród ssaków kilka gatunków nietoperzy, borsuka i kunę domową.
Rezerwaty przyrody:
Na terenie Parku - jak dotąd - utworzono 3 rezerwaty przyrody: „Las Łagiewnicki”, „Parowy Janinowskie” i „Struga Dobieszkowka” oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Górna Mrożyca”.
Pomniki przyrody:
Lista pomników przyrody na terenie Parku na dzień dzisiejszy obejmuje 52 pojedyncze drzewa oraz zespół 250 klonów srebrzystych składających się na zabytkową aleję w Łagiewnikach.

Do najokazalszych drzew na terenie Parku należą m.in.: lipa drobnolistna (Tilia cordata) w Poćwiardówce o obwodzie 503 cm, dęby szypułkowe (Quercus robur) w Byszewach (580 cm) oraz w parku w Klęku (571 cm), wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) na terenie parku podworskiego w Niesułkowie (402 cm) oraz czereśnia (Cerasus avium) w Niesułkowie (307 cm). Do objęcia ochroną wytypowano dalszych 140 okazów drzew.
Pozaprzyrodnicze atrakcje turystyczne:
Na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich znajduje się wiele cennych obiektów zabytkowych. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Starych Skoszewach, którego początki datuje się na VI wiek n.e. było najprawdopodobniej silnym ośrodkiem administracyjnym, któremu niegdyś podlegała także Łódź.

Szczególnie cennymi obiektami, wzbogacającymi rolniczy krajobraz Parku są zespoły pałacowo - parkowe i wiejskie parki podworskie. Szczególnie często odwiedzanym przez turystów a także miłośników polskiej literatury miejscem jest murowany dwór wiejski w Byszewach, w którym na początku XX wieku chętnie przebywał Jarosław Iwaszkiewicz. Literackie ślady tych pobytów można odnaleźć w licznych jego powieściach.

Poza Byszewami na terenie Parku znajdują się jeszcze 4 inne parki podworskie, m.in. w Dobieszkowie, Klęku, Łagiewnikach oraz dziś już bardzo zniszczony park w Niesułkowie - Kolonii. Większość z nich jest niestety zaniedbana i wymaga opieki konserwatorskiej.

Na terenie Parku znajdują się również znane zabytki architektury sakralnej - w Łagiewnikach: klasztor z kościołem parafialnym pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego z XVIII stulecia oraz kapliczki św. Antoniego i św. Rocha przy ulicy Wycieczkowej; a także zabytkowe kościoły w Dobrej i Niesułkowie.

Zabytki kultury materialnej uzupełnia tradycyjna wiejska architektura, dobrze zachowana w wielu wsiach na terenie Parku, szczególnie w Dąbrówce Dużej, Grzmiącej, Poćwiardówce. Duże walory posiadają również: drewniany młyn w Dąbrówce Małej oraz kościół mariawicki w Grzmiącej. Ważnym świadectwem historii regionu jest cmentarz z I wojny światowej na skraju lasu we wsi Poćwiardówka.

Liczne pamiątki kultury i historii na terenie i obrzeżach Parku sprawiają, że obszar ten jest popularnym celem wycieczek i miejscem wypoczynku mieszkańców Łodzi i okolic. Zwiedzanie Parku i wykorzystanie jego wartości dydaktycznych i edukacyjnych ułatwia gęsta sieć znakowanych szlaków pieszych i rowerowych.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Łódzka Informacja Turystyczna
rozwiń
Informacja turystyczna
Centrum Turysty Księży Młyn
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej na Starym Mieście w Łodzi
rozwiń
Informacja turystyczna
Miejski Punkt Informacji Turystycznej w Zgierzu
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej przy Starostwie Powiatowym w Zgierzu
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Dmosinie
rozwiń
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-05-26 11:35:11
Zmodyfikowane przez: Site Admin
Zdjęcia: Katarzyna Krakowska,Ryszard Bonisławski,Hieronim Andrzejewski
Sieć rzeczna
*
*
*
Rezerwaty przyrody
*
*
Miejscowości w parku
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Katarzyna Krakowska -1271328594
Park Krajobrazowy
Wzniesień Łódzkich
Okolice Plichtowa
fot. Katarzyna Krakowska

fot. Katarzyna Krakowska -1271329028
Grzmiąca
Park Krajobrazowy
Wzniesień Łódzkich

fot. Katarzyna Krakowska

fot. Ryszard Bonisławski -1251294358
Rezerwat leśny
"Parowy Janinowskie"
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Ryszard Bonisławski -1251293309
Rezerwat leśny
"Parowy Janinowskie"
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Katarzyna Krakowska -1271328851
Park Krajobrazowy
Wzniesień Łodzkich
Okolice Plichtowa
fot. Katarzyna Krakowska

fot. Katarzyna Krakowska -1271328723
Park Krajobrazowy
Wzniesień Łódzkich
Okolice Plichtowa
fot. Katarzyna Krakowska

fot. Hieronim Andrzejewski -1271251500
Rezerwat przyrody
''Struga Dobieszkowska''
fot. Hieronim Andrzejewski