Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
Położenie i powierzchnia:
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki leży w województwie łódzkim, na południowy wschód od Sieradza, w obrębie gmin: Widawa, Konopnica, Burzenin, Zapolice, Sieradz, Ostrówek i Zduńska Wola. Utworzony został w 1989 roku. Powierzchnia parku wynosi 25.330 ha. Siedziba dyrekcji Parku znajduje się w Sieradzu.
Przedmiot ochrony:
Przedmiotem ochrony są doliny Warty, Widawki i ich dopływów wraz z otoczeniem, a także towarzysząca tym obszarom naturalna szata roślinna. W centralnej części parku znajduje się interesujący węzeł hydrograficzny, który tworzą zbiegające się rzeki Widawka, Grabia i Nieciecz.

Obszar parku wyróżnia się urozmaiconą rzeźbą terenu, zwłaszcza malowniczymi przełomami Warty, gdzie wysokości względne stoków doliny dochodzą do 45 metrów a na powierzchni ukazują się stare utwory wapienne. Z wysokich brzegów można obserwować rozlegle panoramy doliny.

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki jest obszarem o słabo rozwiniętej sieci dróg i rozproszonym osadnictwie. Nie ma większych zakładów przemysłowych, dominuje rolnicza gospodarka chłopska prowadzona przez małe i średnie gospodarstwa rolne.

Ten charakter dotychczasowego użytkowania był i jest elementem sprzyjającym zachowaniu najcenniejszych walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.
Flora parku:
Lasy stanowią tylko niespełna 25% ogólnej powierzchni Parku. Przeważają sztucznie wprowadzone lasy sosnowe, lecz zachowały się również niewielkie fragmenty naturalnych zespołów leśnych, takich jak: bór mieszany, bór wilgotny, bór bagienny, bór śródlądowy, bór suchy, dąbrowa świetlista, grąd niski, grąd wysoki, ols czy łęg olszowy. Zespoły naturalnych borów bagiennych, łęgów i grądów zachowały się tylko w niewielkich fragmentach.

Na terenie Parku stwierdzono występowanie ponad 600 gatunków roślin naczyniowych. Reprezentowane są tu różnorodne grupy siedliskowe, co pozostaje w ścisłym związku z charakterem roślinności tego obszaru.

Liczne są tu rośliny związane z torfowiskami, wilgotnymi łąkami, szuwarami, wodami oraz innymi siedliskami - przynajmniej okresowo podtopionymi. Można spotkać tu rosiczkę okrągłolistną, żurawinę błotną, borówkę bagienną, bagno zwyczajne, wełnianki i liczne gatunki mchów.

Występuje tu 30 gatunków roślin chronionych, w tym 19 znajdujących się pod całkowitą a 11 - częściową ochroną. Dość liczną grupą są rośliny rzadkie w skali kraju - stanowią bowiem 25% (154 gatunki) wszystkich gatunków występujących na terenie Parku.

Najliczniejsze wśród nich są gatunki muraw kserotermicznych i ciepłolubnych okrajków. Z roślin chronionych wstępują tutaj widłak torfowy, widłak goździsty, rosiczka okrągłolistna czy kruszczyk szerokolistny.
Fauna parku:
Fauna parku jest stosunkowa bogata. Z hydrofauny należy wymienić przede wszystkim wrotki, pijawki, widłonogi, widelnice, jętki, pluskwiaki różnoskrzydłe, mięczaki, skąposzczety, ważki, chruściki, chrząszcze. Fauna ryb obejmuje 29 gatunków, z których najliczniejszymi są: płoć, śliz, jelec i szczupak. W dolnym biegu rzeki odbywają tarło: brzana, certa, spotyka się również węgorza.

Doliny Warty i Widawki stanowią również ostoję ptaków, takich jak żuraw, zimorodek, bocian biały, czajka czy kaczka krzyżówka. Z gadów występują tu chronione: ropucha paskówka, i zaskroniec, z ssaków na uwagę zasługują przede wszystkim bóbr i wydra.
Pozaprzyrodnicze atrakcje turystyczne:
Niezależnie od walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z obszarem doliny Warty wiążą się cenne wartości kulturowe. Odkryto i udokumentowano na tym terenie ślady osadnictwa pradziejowego, charakterystyczne dla niemal wszystkich okresów rozwoju różnych kultur osadniczych. Szczególne wartości naukowe mają stanowiska archeologiczne w Strobinie (kurhan z okresu rzymskiego), Konopnicy, Siemiechowie, Burzeninie i Widawie.

Na dziedzictwo kulturowe tego terenu składają się także pojedyncze obiekty zabytkowe, zarówno świeckie jak i sakralne. Jedną z najstarszych, a zarazem jedną z pierwszych w Polsce świątyń zbudowanych z cegły jest XIII - wieczny kościół p.w. św. Urszuli w Strońsku.

Jego najcenniejszym zabytkiem jest romański tympanon pochodzenia skandynawskiego lub tyrolskiego. Zabytkowe układy urbanistyczne funkcjonują od wieków w takich miejscowościach jak Widawa, Burzenin czy Chojne.

Dużą wartość historyczną stanowi pobernardyński zespół kościelno - klasztorny w Widawie. Funkcjonujące w pomieszczeniach klasztornych Muzeum Parafialne eksponuje wiele cennych pamiątek historycznych. Atrakcyjność turystyczną Parku podnoszą cenne zespoły parkowo - dworskie czy parkowo - pałacowe znajdujące się m.in. w Konopnicy i Rychłocicach.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Sieradzu
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Łasku
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Widawie
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Burzeninie
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Osjakowie
rozwiń
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-08-01 17:18:38
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Zdjęcia: Marek Lawin,Zbigniew Bereszyński,Ryszard Bonisławski
Sieć rzeczna
*
*
*
*
Rezerwaty przyrody
*
*
*
Miejscowości w parku
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Siemiechów
*
*
*
*
*
Wielka Wieś
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Marek Lawin -1445408455
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - bunkry w czasów II wojny światowej
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409209
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445408393
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - rzeka Warta.
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409142
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
fot. Marek Lawin

fot. Zbigniew Bereszyński -1271331254
Rzeka Warta
pod Konopnicą
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Marek Lawin -1445408923
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - romańsko-gotycki kościół pw. św. Urszuli i jedenastu tysięcy dziewic w Strońku
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409035
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - chrobotek w rezerwacie Korzeń
fot. Marek Lawin

fot. Ryszard Bonisławski -1271331441
Konopnica
Dolina Warty
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Marek Lawin -1445408820
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - pomnikowe drzewo w parku w Strońsku
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409081
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - rezerwat Korzeń
fot. Marek Lawin