Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Spalski Park Krajobrazowy
Położenie i powierzchnia:
Spalski Park Krajobrazowy powstał w 1995 r., w okolicach Spały i Inowłodza, na terenie województwa łódzkiego. Powierzchnia Parku wynosi 12.875 ha a jego otuliny 23.192 ha. Obejmuje on częściowo lub całkowicie tereny gmin: Inowłódz, Poświętne, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia, Czerniewice, Opoczno i Sławno. Siedziba dyrekcji Parku znajduje się w Spale.

Spalski Park Krajobrazowy wraz ze strefą ochronną położony jest na obszarze Wzniesień Południowomazowieckich i obejmuje wschodnią część Równiny Piotrkowskiej oraz północno - wschodni fragment Równiny Radomskiej.
Przedmiot ochrony:
Park stanowi obszar o dobrze zachowanych cechach krajobrazu naturalnego z bogatym i różnorodnym światem roślinnym i zwierzęcym. Chroni on dolinę rzeki Pilicy wraz z najbardziej cennymi przyrodniczo terenami przyległymi. W granicach parku przeważają tereny leśne (57,4%), ale znaczny udział mają też użytki rolne (35,6%). Pozostałe 7% powierzchni przypada na tereny zainwestowane i wody.
Flora parku:
Rozległe lasy w środkowym biegu Pilicy coraz częściej nazywane są Puszczą Pilicką, choć nie mają one w rzeczywistości charakteru historycznej puszczy. Składają się z kilku kompleksów, położonych po obu stronach Pilicy, przy czym największa ich część przypada na Równinę Piotrkowską.

Na tle równinnego, mało lesistego krajobrazu Polski Środkowej dolina rzeki Pilicy wyróżnia się malowniczością i różnorodnością krajobrazu. Pilica płynie tutaj naturalnym korytem, miejscami meandrując. Liczne wysepki, mielizny, starorzecza stwarzają dobre warunki siedliskowe dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

Najbardziej atrakcyjny krajobrazowo fragment doliny to przełomowy odcinek rzeki w okolicach Inowłodza. Z krawędzi wysoczyzny na Legnicy i Zakościelu rozpościera się rozległy widok na dolinę Pilicy i zwarte kompleksy leśne. Równie atrakcyjnym miejscem widokowym są tereny krawędziowe w okolicach Łęgu i Grotowic.

W rozległej dolinie Pilicy występują mozaikowo: łąki, resztki starych drzewostanów, wrzosowiska murawy piaskowe, turzycowiska i trzcinowiska. Na terenie Parku dominują lasy sosnowe w różnym wieku, ale spotyka się również lasy mieszane i liściaste: olsy, grądy, świetliste dąbrowy oraz łęgi olszowo - jesionowe. Najciekawsze przyrodniczo lasy ze starymi drzewostanami występują w okolicach Spały, Konewki, Luciążnej, Żądłowic i Smardzewic.

Liczbę występujących tutaj gatunków roślin naczyniowych można wstępnie oszacować na ponad 800. Łącznie na terenie Parku stwierdzono: 19 gatunków roślin objętych ochroną całkowitą (m.in. lilię złotogłów, orlika pospolitego, widłaki, storczyki), 11 ochroną częściową (paprotkę zwyczajną, pierwiosnkę wyniosłą, kocanki piaskowe) oraz 42 gatunki, które w Polsce Środkowej występują nielicznie.
Fauna parku:
Najlepiej poznaną grupa kręgowców występujących na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego są ptaki. Dotychczas na terenie parku stwierdzono 205 gatunków, w tym 140 mających tu swoje lęgowiska. Z wyjątkiem 3 gatunków (wrony siwej, sroki i gawrona) wszystkie inne patki bądź to podlegają ochronie bądź też są ptakami łownymi.

W Pilicy oraz jej starorzeczach stwierdzono występowanie 28 gatunków ryb i jednego przedstawiciela smoczkoustych - minoga strumieniowego. Odnotowano również 9 gatunków płazów, w tym 6 chronionych oraz 5 gatunków gadów, wszystkich podlegających ochronie.

Dobrze zbadane są ssaki tego terenu - występuje tu 31 gatunków, z czego 7 objętych jest całkowitą ochroną, a 12 należy do zwierzyny łownej. Należy podkreślić występowanie zwierzyny grubej, a zwłaszcza dzików, saren, jeleni szlachetnych i danieli.

Jak dotąd na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny utworzono jak dotąd 5 rezerwatów przyrody. Interesującym miejscem jest Ośrodek Hodowli Żubrów w Książu k. Smardzewic, znajdujący się od 1976 r. pod zarządem Kampinoskiego Parku Narodowego.
Rezerwaty przyrody:
W granicach Parku leżą 3 rezerwaty: „Konewka”, „Spała” i „Żądłowice”, w granicach otuliny dwa kolejne - „Sługocice” i „Jeleń”.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. – Wydział Promocji
rozwiń
Informacja turystyczna
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Inowłodzu
rozwiń
Informacja turystyczna
Centrum Turysty i Pielgrzyma w Poświętnem
rozwiń
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-08-08 09:02:14
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Zdjęcia: Piotr Sölle,arch.WIT Tomaszów M.
Sieć rzeczna
*
*
*
Rezerwaty przyrody
*
*
*
*
Miejscowości w parku
*
*
*
Ciebłowice Małe
*
*
*
*
*
Konstantynów
*
Kozłowiec
*
*
Lubocz
*
Mysiakowiec
*
*
*
*
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1271321981
Lasy Spalskie
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1271322533
Rzeka Pilica w okolicach Spały
fot. Piotr Sölle

fot. arch.WIT Tomaszów M.  -1271321738
Rezerwat leśny "Żądłowice"
fot. arch.WIT Tomaszów M.

fot. Piotr Sölle -parki-krajobrazowe-spalski-park-krajobrazowy-m-spala-gmina-inowlodz-1235158450
Rezerwat leśny "Spała"
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1271323060
Spała
Zbiornik na rzece Gać
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1271322314
Rezerwacie leśny "Spała"
Obelisk myśliwski
fot. Piotr Sölle

fot. arch.WIT Tomaszów M.  -1271321358
Rezerwat leśny "Konewka"
fot. arch.WIT Tomaszów M.