Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Powiat skierniewicki ziemski

Położenie

Powiat skierniewicki ziemski leży we wschodniej i północno - wschodniej części województwa łódzkiego. Graniczy z 4-ma innymi powiatami województwa łódzkiego: brzezińskim, łowickim, rawskim i tomaszowskim oraz powiatami: sochaczewskim i żyradowskim, wchodzącymi w skład województwa mazowieckiego.

Powiat skierniewicki to obszar o wysokim nasłonecznieniu i najmniejszej ilości opadów. W południowej części powiatu znajdują się tereny najwyżej położone. Rzeźba terenu jest tam bardzo zróżnicowana, a to za sprawą licznie występujących dolin, parowów i wąwozów. Z kolei północna część powiatu to teren równinny, płaski, pocięty dolinami rzecznymi. Wszystko to sprawia, że krajobraz powiatu jest niezwykle malowniczy i zachęca do korzystania z darów natury.

Powierzchnia i ludność

Powierzchnia powiatu skierniewickiego ziemskiego wynosi 756 km2. Obszar powiatu zamieszkuje 38.6 tys. osób. Sieć osadniczajest dobrze wykształcona - obejmuje 170 miejscowości i 144 sołectwa.

Powiat ma charakter rolniczy. Przeważającą część obszaru powiatu, bo aż 60 % zajmują gleby III i IV klasy bonitacyjnej, pozostałe 40 % gleby V i VI klasy. Około 73 % ogólnej powierzchni powiatu stanowią użytki rolne, w tym grunty orne 61,5 %. Lasy zajmują 19,5 % ogólnej powierzchni, 3,5 % sady a 8% użytki zielone.

Podział administracyjny

Na powiat skierniewicki ziemski składa się 9 gmin wiejskich: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice i Słupia.

Historia powiatu

Na mapie administarcyjnej powiat skierniewicki pojawił się na mocy ukazu z 31 grudnia 1866 r. w nowym podziale administracyjnym Królestwa Polskiego. Uroczystość inauguracji pierwszego urzędu powiatowego odbyła się w dniu 13 stycznia 1867 r.

W chwili utworzenia nowy powiat należący do Guberni Warszawskiej zajmował powierzchnię 648.8 km 2 i składał się z miasta Skierniewice i 8 gmin z siedzibami w Głuchowie, Skierniewce, Dębowej Górze, Korabiewicach, Dolecku, Kowiesach, Słupii i Grzymkowicach.

W okresie od utworzenia powiatu aż do wybuchu I wojny światowej, funkcje naczelników urzędu powiatowego oraz zastępców do spraw policji i straży powierzane były z reguły Rosjanom, zawodowym oficerom armii carskiej. Pierwszym naczelnikiem Urzędu Powiatowego w Skierniewicach mianowany został porucznik Szałamow, a jego zastępcą ds. policyjnych i naczelnikiem straży ziemskiej - porucznik Greczulin.

W tamtych czasach na terenie powiatu nie było przemysłu, a jedynie niewielkie manufaktury rzemieślnicze. Skierniewice pełniły funkcję siedziby władz powiatowych oraz były lokalnym centrum targowym dla rolniczego zaplecza powiatu. W mieście od 1845 r. w każdy czwartek odbywały się targi a ponadto 6 jarmarków w roku.

Dla rozwoju powiatu skierniewickiego duże znaczenie miało uruchomienie Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej oraz utworzenie w 1845 roku w Skierniewicach węzła i stacji osobowej, umożliwiającej połączenie kolejowe z Warszawą i Śląskiem.

W 1889 roku przez teren powiatu prowadziły dwie drogi bite; jedna z Łodzi do Warszawy przez Jeżów i Głuchów oraz druga ze Skierniewic do Rawy Mazowieckiej przez Nowy Kawęczyn. Pozostałe szlaki miały nawierzchnię nieutwardzoną.

Od 8 września 1915 r. zarząd nad powiatem (który wszedł w skład Generalnej Guberni Warszawskiej) objęli Niemcy. Z dniem 1 kwietnia 1917 r. powiat powiększony został o obszar zlikwidowanego powiatu rawskiego. Wyzwolenie tych terenów z pod okupacji niemieckiej nastąpiło w dniu 12 listopada 1918 r.

Po dokonaniu w 1919 roku nowego podziału administracyjnego kraju powiat skierniewicki, którego obszar zajmował 763 km2, wszedł w skład województwa warszawskiego. Pierwszym starostą powiatu skierniewickiego w 1919 roku mianowany został Wacław Gajewski, wielki patriota i społecznik którego ośmioletnie władanie powiatem na stałe wpisało się w jego historię.

Starosta Gajewski swoją działalność skoncentrował na budowie i utrzymaniu dróg i mostów, mieszkań dla nauczycieli, pomocy finansowej dla gmin wiejskich, budowie szkół i remiz strażackich. Gajewski był także inicjatorem budowy gmachu Domu Sejmikowego, który przekazany został do użytku społeczeństwu, po czterech latach budowy, w dniu 12 czerwca 1927 roku.

W 1924 roku, po przyłączeniu części gminy Bolimów, powierzchnia powiatu wzrosła do 830 km 2. Z dniem 1 stycznia 1939 r. powiat skierniewicki włączony został w granice województwa łódzkiego. Decyzja ta spotkała się z wielkim niezadowoleniem i mieszkańcy powiatu skierowali w tej sprawie memoriał do Senatu, który pozostał jednak bez odpowiedzi.

Po rozpoczęciu II Wojny Światowej teren powiatu włączony został do Generalnej Guberni i podlegał niemieckiemu zarządowi wojskowemu. W grudniu 1939 powiększono obszar powiatu skierniewickiego o zlikwidowany powiat brzeziński. Natomiast z dniem 1 kwietnia 1941 r. powiat skierniewicki zlikwidowano, a jego teren włączono do powiatu łowickiego.

Po wyzwoleniu w dniu 17 stycznia 1945 r. miasta Skierniewic i okolicznych gmin przystąpiono do tworzenia powiatowych organów władzy i administracji państwowej. Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Skierniewicach odbyło się już 21 stycznia 1945 r. na którym funkcję Przewodniczącego powierzono działaczowi PPS A. Sadowskiemu, a starostą mianowano J. Księżaka.

Po przeprowadzeniu w 1950 r. zmiany systemu organów terenowych władzy i administracji państwowej zniesiono stanowiska starostów i zlikwidowano ich aparat pomocniczy oraz samorząd terytorialny i jego organa wykonawcze. Kompetencje zlikwidowanych organów przejęły, zarówno na szczeblu powiatów jak i gmin, rady narodowe i ich prezydia.

W 1972 r. zniesiono podział terenów wiejskich na gromady i ponownie wprowadzono podział na gminy. Teren powiatu uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 1972 r. podzielony został na miasto Skierniewice oraz na 7 gmin z siedzibami w Głuchowie, Godzianowie, Kowiesach, Maków, Nowym Kawęczynie, Puszczy Mariańskiej i Skierniewicach.

Z kolei z dniem 1 czerwca 1975 roku, po wdrożeniu w życie dwusto-pniowego podziału terytorialnego kraju, powiat skierniewicki został zlikwidowany, a jego obszar w całości włączony w skład nowoutworzonego województwa skierniewickiego.

Po upływie 23 lat, w wyniku kolejnej reformy administracyjnej Dom Sejmikowy w Skierniewicach stał się na powrót siedzibą władz Powiatu Skierniewickiego - tym razem ziemskiego. Nowy powiat skierniewicki został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie wcześniej-szego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r.

Stolica powiatu

Siedzibą władz powiatu skierniewickiego ziemskiego są Skierniewice - miasto na prawach oddzielnego powiatu grodzkiego położone nad rzeką Skierniewką, na Równinie Łowicko - Błońskiej, osada wzmiankowana po raz pierwszy w 1359 r. jako wieś należąca do arcybiskupów gnieźnieńskich.

Prawa miejskie Skierniewice otrzymały w 1457 r. za sprawą króla Kazimierza Jagiellończyka. Od XVI stulecia miasto było siedzibą sądów arcybiskupich. W latach 1610 - 19 wybudowano tu pałac prymasowski, stanowiący letnią rezydencję arcybiskupów gnieźnieńskich.

Ochrona przyrody

Atutem powiatu skierniewickiego jest niewątpliwie czyste środowisko. Mimo położenia w sąsiedztwie dwóch wielkich aglomeracji - warszawskiej i łódzkiej środowisko nie zostało zdegradowane ekologicznie.

Na terenie powiatu ochroną pomnikową objęte są 172 drzewa, 3 aleje zabytkowe, 6 rezerwatów przyrody w tym jeden rzeczny oraz ogromny kompleks leśny, obejmujący obszar Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, który zajmuje 15,2% powierzchni Powiatu.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Bolimowie
ul. Łowicka 9
99-417 Bolimów
tel. 468 380 343
gokbol@poczta.onet.pl
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-03-11 20:16:06
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

 • pn
 • wt
 • śr
 • cz
 • pt
 • sb
 • nd
 

Nasza fotogaleria

Nasza fotogaleria
fot. archiwum ROTWŁ -1280059776
Maków
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
"Makowiacy"
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Marek Lawin -1445582407
Bolimowski Park Krajobrazowy - rezerwat Ruda Chlebacz
fot. Marek Lawin

fot. archiwum ROTWŁ -1425988865
Rodzinny zakład garncarski Konopczyńskich w Bolimowie
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Marek Lawin -1445582488
Bolimowski Park Krajobrazowy
fot. Marek Lawin

fot. archiwum ROTWŁ -1280059642
Bolimów
Warsztat garncarski
rodziny Konopczyńskich
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Marek Lawin -1445582719
Bolimowski Park Krajobrazowy
fot. Marek Lawin

fot. Henryk Bałut -1251296390
Joachimów - Mogiły
Cmentarz wojenny
fot. Henryk Bałut

fot. Anna Ziemnicka -1280060219
Głuchów
Zespół dworsko-parkowy
fot. Anna Ziemnicka

fot. archiwum ROTWŁ -1341571663
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Budach Grabskich
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Marek Lawin -1445582466
Bolimowski Park Krajobrazowy
fot. Marek Lawin