Co zobaczyę, gdzie spaę, gdzie zje¶ę

Cerkiew p.w. ¶w. Aleksego w £odziPrawos³awna cerkiew ¶w. Aleksego (obecnie rzymskokatolicki ko¶ció³ garnizonowy pw. ¶w. Jerzego) stoi w £odzi przy ulicy Jerzego 9, w niewielkiej odleg³o¶ci od bram Starego Cmentarza przy ulicy Ogrodowej. Zosta³a wzniesiona w latach 1895 - 96 wed³ug projektu architekta miejskiego Franciszka Che³mińskiego.

Komitet budowy ¶wi±tyni zawi±za³ siź w dniu 3 kwietnia 1894 r. Projekt cerkwi wykonany zosta³ przez Che³mińskiego w marcu 1895 r. Budowla by³a gotowa na stulecie istnienia 37. Jekatierynburskiego Pu³ku Piechoty (utworzonego w Rosji w 1786 roku, nazwany od miasta Jekatenburg na Uralu, któremu Piotr I nada³ mu imiź swej æony Katarzyny).

Ukończon± cerkiew po¶wiźcono w dniu 27 listopada 1896 roku i wówczas nadano wezwanie ¶w. Aleksego Metropolity Moskiewskiego.

Nowowybudowana cerkiew stanź³a przy koszarach ³ódzkiego garnizonu wojskowego, w zachodniej czź¶ci miasta.Architektura cerkwi oparta zosta³a na formach architektury rosyjskiej tzw. „stylu ruskiego. Wzorcem by³y tu rosyjskie cerkwie garnizonowe wznoszone na obszarze petersburskiego okrźgu wojskowego.

¦wi±tyniź wzniesiono na planie prostok±ta o szerokiej nawie ze stropem o konstrukcji æeliwnej. Od zachodniej czź¶ci do korpusu przylega prezbiterium na planie kwadratu. Ca³o¶ę nakrywa dach namiotowy. Pierwotnie budynek cerkwi zwieńczony by³ latarni± w centrum i czterema ma³ymi wieæyczkami na naroæach, nakrytymi cebulastymi he³mami.

Centraln± czź¶ę budowli otaczaj± niæsze aneksy, flankowane kruchtami poprzedzonymi gankami wej¶ciowymi wspartymi na dekoracyjnych pźkatych kolumienkach z podwójnym ³ukiem nadwieszonym zwornikiem. Ganki nakryte s± daszkami namiotowymi.

Elewacje oblicowane s± wi¶niow± ceg³± klinkierow±. Jest to charakterystyczne dla tzw. stylu ruskiego, czźsto okre¶lanego jako styl narodowy w Rosji. Z ceg³y tej ukszta³towane zosta³y takæe gzymsy i fryzy.

W czasie I wojny ¶wiatowej ¶wi±tynia ta wraz z przyleg³ym terenem s³uæy³a jako ujeædæalnia koni, podobny los spotka³ j± zreszt± w czasie II wojny ¶wiatowej.

W latach miźdzywojennych cerkiew ¶w. Aleksego sta³a siź rzymskokatolickim ko¶cio³em garnizonowym pw. ¶w. Jerzego. Rozebrano wówczas wysokie dachy i wieæyczki o cebulastych he³mach, planuj±c ca³kowit± przebudowź.

Po II wojnie ¶wiatowej dziźki staraniom ks. p³k. W³odzimierza £awrynowicza budowlź ponownie przystosowano do celów sakralnych. Wyremontowano dachy i posadzkź, ufundowano organy i wybudowano dzwonnicź.

We wnźtrzu dawnej cerkwi znajduje siź obraz Matki Boæej Hetmanki Æo³nierza Polskiego w srebrnej sukience z 1926 roku namalowany na p³ótnie przyklejonym na desce. Obraz Matki Boæej zas³aniany jest obrazem ¶w. Jerzego, patrona ¶wi±tyni.

Wnźtrze ko¶cio³a zdobi± wota. S± to przede wszystkim odznaczenia æo³nierskie otrzymywane na polach bitew, szable i bu³awa pu³kownikowska. W kruchcie znajduje siź 12 pami±tkowych tablic, po¶wiźconym æo³nierzom - bohaterom, æo³nierzom - górnikom i bohaterskim pu³kom.

Na terenie przyko¶cielnym stoi pos±g papieæa Jana Paw³a II (jeden z trzech wzniesionych w £odzi). Ufundowany zosta³ w 1997 roku z okazji pielgrzymki papieskiej do Polski. W pobliæy pos±gu stoi krzyæ misyjny upamiźtniaj±cy pierwsze w dziejach parafii misje wojskowe w lipcu 1996 r. w miejscowo¶ciach po³oæonych na szlaku walk Armii „£ód¼”. Fundatorem krzyæa jest Kazimierz Gwizdek, by³y wiźzień O¶wiźcimia i Gross - Rosen. Postawiono wówczas 7 krzyæy misyjnych.


INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
£ódzka Informacja Turystyczna
ul. Piotrkowska 87
90-423 £ód¼
tel. 42 638 59 55
tel. 42 638 59 56
fax. 42 638 59 55
cit@cit.lodz.pl
http://www.cit.lodz.pl
Informacja turystyczna
Centrum Turysty Ksiźæy M³yn
Ksiźæy M³yn 14
£ód¼
tel. 513 712 411
fax. 42 205 42 00
kociszlak12@gmail.com
http://www.zwiedzanielodzi.pl
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej na Starym Mie¶cie w £odzi
PIT przy Stowarzyszeniu Przyjació³ Starego Miasta w £odzi

Stary Rynek 1
£ód¼
tel. 42 661 46 66
spsm@onet.pl
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Manufakturze
Rynek Manufaktury

Zachodnia
£ód¼
tel. 695 131 113
itmanufaktura@rotwl.pl
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2012-04-02 22:00:02
Zmodyfikowane przez: Edyta Bia³as

Warto zobaczyę

Bielnik Tytusa Kopischa
Budynek d. Browaru Karola Gottloba Anstadta
Dawna fabryka Ernsta Wevera
Fabryka Juliusza Kindermanna
Kompleks fabryczno - rezydencjonalny I. K. Poznańskiego
Kompleks fabryczno - rezydencjonalny K. Scheiblera "Ksiźæy M³yn"
Kompleks fabryczno - rezydencjonalny L. Geyera
Kompleks fabryczno - rezydencjonalny L. Grohmana
Manufaktura w £odzi
Tkalnia Markusa Silbersteina
Cmentarz mariawicki w £odzi
Cmentarz æydowski przy ul. Brackiej w £odzi
Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej w £odzi
Dworek Ludwika Geyera
Wodoci±gi - podziemny zbiornik wody na Stokach w £odzi
'Budynek dawnego hotelu ''Victoria'' w £odzi'
'Budynek hotelu ''Polonia'' (d. ''Polonia - Palast'') w £odzi'
'Dom firmy ''Krusche - Ender'' w £odzi'
'Hotel ''Grand'' w £odzi'
'Kamienica - siedziba stowarzyszenia ''Betania'' w £odzi'
'Kamienica ''Pod Góralem'' Jana Starowicza w £odzi'
'Kamienica ''Pod Gutenbergiem'' w £odzi'
D. siedziba Towarzystwa Akcyjnego Ludwika Geyera w £odzi
Dawna kamienica czynszowa Dejczmanów w £odzi
Dawna kamienica Dawida Szmulewicza w £odzi
Dawna kamienica Henryka Sachsa w £odzi
Dawna kamienica Judy Salomonowicza w £odzi (Gdańska 55)
Dawna kamienica Judy Salomonowicza w £odzi (Gdańska 74)
Dawna kamienica Oszera Kohna w £odzi
Dawna kamienica Szai Goldbluma w £odzi
Dawny Bank Wilhelma Landau'a w £odzi
Dawny biurowiec Siemensa w £odzi
Dawny Dom Handlowy Hugo Smechela i Juliana Rosnera w £odzi
Dawny Magazyn Konfekcyjny Emila Smechela w £odzi
Dom Johanna Petera w £odzi
Kamienica braci Auerbachów w £odzi
Kamienica czynszowa Poznańskich w £odzi
Kamienica Dawida Senderowicza w £odzi
Kamienica Hermana Konstadta w £odzi
Kamienica Karola Scheiblera w £odzi
Kamienica Prussaków w £odzi
Kamienica Rachmila Lipszyca w £odzi
Kamienica Teodora Steigerta w £odzi
Zespó³ klasztoru oo. Franciszkanów w £agiewnikach
Pa³ac Alfreda Biedermanna
Pa³ac Biskupi
Pa³ac Ewalda Kerna
Pa³ac Fryderyka Wilhelma Schweikerta
Pa³ac Gustawa Adolfa Kindermanna
Pa³ac Izraela Kalmanowicza Poznańskiego
Pa³ac Jakuba Hertza
Pa³ac Juliusza Heinzla
Pa³ac Juliusza Kindermanna
Pa³ac K. A. Haertiga
Pa³ac Karola i Emila Steinertów
Pa³ac Karola Poznańskiego
Pa³ac Karola Wilhelma Scheiblera
Pa³ac Ludwika Heinzla w £agiewnikach
Pa³ac Maksymiliana Goldfedera
Pa³ac Maurycego Poznańskiego
Pa³ac Oszera (Oskara) Kona
Pa³ac Roberta Biedermanna
Pa³ac rodziny Scheiblerów
Ratusz miejski w £odzi
Plac D±browskiego
Plac Ko¶cielny
Plac Wolno¶ci
Plac Zwyciźstwa (d. Wodny Rynek)
Stary Rynek
Willa Arnolda Stillera w £odzi
Willa Gustawa Schreera w £odzi
Willa Jakuba Kestenberga w £odzi
Willa Jarischów w £odzi
Willa Józefa Richtera w £odzi
Willa Juliusza Langego w £odzi
Willa Leona Rappaporta w £odzi
Willa Leopolda Kindermanna w £odzi
Willa Reinholda Bennicha w £odzi
Willa Reinholda Richtera w £odzi
Willa Richarda Schimmela w £odzi
Willa Rudolfa Kellera w £odzi
Willa Towarzystwa O¶wietlenia Elektrycznego w £odzi
Willa Wilhelma Lurkensa w £odzi
Willa Wilhelma Teschemachera w £odzi
Zespó³ willi Henryka Grohmana w £odzi
Zespó³ willi Ludwika Grohmana w £odzi

Jak spździę czas?

Palmiarnia w £odzi
¦ladami bitwy o £ód¼ 1914 roku
Ulica Piotrkowska w £odzi
ZOO
¦ladami bitwy o £ód¼ 1914 roku
ZOO
Tor saneczkowy - Tor saneczkowy na Rudzkiej Górze
Wypoæyczalnia kajaków - Arturówek MOSiR
Wypoæyczalnia kajaków - M³ynek MOSiR
Wypoæyczalnia kajaków - Stawy Jana MOSiR
Wypoæyczalnia kajaków - Stawy Stefańskiego
£ódzki Klub Je¼dziecki
£ódzki Szlak Konny
O¶rodek Je¼dziecki Campoverde
O¶rodek Nauczania Rekreacyjnej Jazdy Konnej i Hipoterapii
Piaf – O¶rodek Je¼dziecki
Stajnia Oleńka
Wiki - stajnia rekreacyjna
£ódzki Klub Je¼dziecki
Motodrom - Centrum Sportu i Rekreacji
O¶rodek Je¼dziecki Campoverde
O¶rodek Nauczania Rekreacyjnej Jazdy Konnej i Hipoterapii
Piaf – O¶rodek Je¼dziecki
Skatepark - California – Ognisko TKKF Zarzewianka
Skatepark - Wodny Raj
Stadion - Budowlani Klub Sportowy
Stadion - Start Spó³dzielczy Klub Sportowy
Stadion - Widzew £ód¼ S.A. Klub Sportowy
Stadion i boiska sportowe - Centrum Sportu i Rekreacji
Stadion i boiska sportowe - Szko³a Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego
Stadion i boisko sportowe - Obiekt Sportowy MOSiR – £KS
Stadion i boisko sportowe - Rudzki Klub Sportowy
Stajnia Oleńka
Strzelnica - Obiekt Sportowy MOSiR
Strzelnica - Spo³em Klub Sportowy
Strzelnica - Strzelec Klub Strzelectwa Sportowego
Strzelnica - Strzelmistrz Centrum Szkolenia Strzeleckiego
Szermierka - Dragon Klub Sportowy
¦cianka wspinaczkowa - Akademicki Klub Górski - Obiekt CKU
¦cianka wspinaczkowa - £ódzki Klub Wysokogórski
Tor offroadowy - O¶rodek Campoverde
Tor saneczkowy - Tor saneczkowy na Rudzkiej Górze
Wiki - stajnia rekreacyjna
Wypoæyczalnia kajaków - Arturówek MOSiR
Wypoæyczalnia kajaków - M³ynek MOSiR
Wypoæyczalnia kajaków - Stawy Jana MOSiR
Wypoæyczalnia kajaków - Stawy Stefańskiego
Zwiedzanie £odzi na segwayach – GTR Holding
Discovery Center "Experymentarium"
Explorers Festival
Festiwal Fokus £ód¼ Biennale
Festiwal £ód¼ Czterech Kultur
Kino Silver Screen w £odzi
£ód¼ - Centrum Handlowe Galeria £ódzka
£ód¼ - Centrum Handlowo- Rozrywkowe Port £ód¼
£ód¼ - Manufaktura
£ód¼ - OFF Piotrkowska
£ód¼ Design
Miźdzynarodowy Festiwal Komiksu
Na Zakupy!
Nietypowe zwiedzanie – “Byę jak sherlock holmes”
Pami±tki z £odzi
Rozrywka w £odzi
Skatepark - Wodny Raj
Strzelnica - Obiekt Sportowy MOSiR
Strzelnica - Spo³em Klub Sportowy
Strzelnica - Strzelec Klub Strzelectwa Sportowego
Strzelnica - Strzelmistrz Centrum Szkolenia Strzeleckiego
Szermierka - Dragon Klub Sportowy
¦cianka wspinaczkowa - Akademicki Klub Górski - Obiekt CKU
¦cianka wspinaczkowa - £ódzki Klub Wysokogórski
ZOO
Cinema City w Manufakturze
Discovery Center "Experymentarium"
Dom Papiernika - Muzeum Papieru i Druku
Explorers Festival
Festiwal Fokus £ód¼ Biennale
Festiwal Kolory Polski w województwie ³ódzkim
Festiwal £ód¼ Czterech Kultur
Festiwale W £odzi
Filharmonia £ódzka im. Artura Rubinsteina w £odzi
Galeria Urban Forms
Kino Charlie w £odzi
Kino £DK
Kino Silver Screen w £odzi
Ksiźæy M³yn
£ódzkie Centrum Komiksu
£ódzkie smaki
£ód¼ – Cztery Kultury
£ód¼ Design
£ód¼ Filmowa
£ód¼ Kulturalna
Miźdzynarodowy Festiwal Komiksu
Muzeum Miasta £odzi - Galeria Mistrzów Polskich
Ogród Botaniczny w £odzi
Samochodowe szlaki turystyczne
Teatr im. Stefana Jaracza w £odzi
Teatr Lalek Arlekin
Teatr Lalki i Aktora "Pinokio" w £odzi
Teatr Ma³y w Manufakturze
Teatr Muzyczny w £odzi
Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w £odzi
Teatr Powszechny w £odzi
Teatr Wielki w £odzi
Teatr Zwierciad³o w £odzi
Cinema City w Manufakturze
Discovery Center "Experymentarium"
Dom Papiernika - Muzeum Papieru i Druku
Experymentarium i Kinderplaneta w Manufakturze w £odzi
Kino Silver Screen w £odzi
£ódzki Klub Je¼dziecki
£ód¼ - Aquapark FALA
£ód¼ Bajkowa (£ód¼ Przyjazna Dzieciom)
Ogród Botaniczny w £odzi
O¶rodek Nauczania Rekreacyjnej Jazdy Konnej i Hipoterapii
Palmiarnia w £odzi
Teatr Lalek Arlekin
Teatr Lalki i Aktora "Pinokio" w £odzi
Tor saneczkowy - Tor saneczkowy na Rudzkiej Górze
Zielone ³ódzkie
ZOO
Cinema City w Manufakturze
Filharmonia £ódzka im. Artura Rubinsteina w £odzi
Kino Charlie w £odzi
Kino £DK
£ódzki Klub Je¼dziecki
Motodrom - Centrum Sportu i Rekreacji
Muzeum Miasta £odzi - Galeria Mistrzów Polskich
Nowe Centrum £odzi
O¶rodek Je¼dziecki Campoverde
O¶rodek Nauczania Rekreacyjnej Jazdy Konnej i Hipoterapii
Piaf – O¶rodek Je¼dziecki
Stadion i boiska sportowe - Centrum Sportu i Rekreacji
Stadion i boisko sportowe - Obiekt Sportowy MOSiR – £KS
Stajnia Oleńka
Strzelnica - Obiekt Sportowy MOSiR
Strzelnica - Spo³em Klub Sportowy
Strzelnica - Strzelec Klub Strzelectwa Sportowego
Strzelnica - Strzelmistrz Centrum Szkolenia Strzeleckiego
Szermierka - Dragon Klub Sportowy
¦cianka wspinaczkowa - Akademicki Klub Górski - Obiekt CKU
¦cianka wspinaczkowa - £ódzki Klub Wysokogórski
Teatr im. Stefana Jaracza w £odzi
Teatr Lalek Arlekin
Teatr Lalki i Aktora "Pinokio" w £odzi
Teatr Ma³y w Manufakturze
Teatr Muzyczny w £odzi
Teatr Powszechny w £odzi
Teatr Wielki w £odzi
Teatr Zwierciad³o w £odzi
Tor offroadowy - O¶rodek Campoverde
Wiki - stajnia rekreacyjna
£ód¼ - Aquapark FALA

Muzea i skanseny

Centralne Muzeum W³ókiennictwa w £odzi
Discovery Center "Eksperymentarium" w £odzi
Filharmonia £ódzka im. Artura Rubinsteina w £odzi
Izba Tradycji Zak³adów Wodoci±gów i Kanalizacji w £odzi
£ód¼ Art Center
Miejska Galeria Sztuki - O¶rodek Propagandy Sztuki
MS2
Muzeum Animacji SE-MA-FOR
Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne w £odzi
Muzeum Archidiecezji £ódzkiej w £odzi
Muzeum Fabryki w £odzi
Muzeum Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego w £odzi
Muzeum Geologiczne Wydzia³u Nauk Geograficznych U£
Muzeum Kinematografii w £odzi
Muzeum Komunikacji Miejskiej w £odzi
Muzeum Ksi±æki Artystycznej w £odzi
Muzeum Miasta £odzi
Muzeum Miasta £odzi - Muzeum Kana³u "Dźtka"
Muzeum Miasta £odzi – Oddzia³ Kultur i Tradycji Wyznaniowych
Muzeum Okrźgu Wileńskiego Armii Krajowej w £odzi
Muzeum O¶wiaty Ziemi £ódzkiej w £odzi
Muzeum Pa³ac Herbsta, oddzia³ Muzeum Sztuki w £odzi
Muzeum Papieru i Druku w £odzi
Muzeum Przyrodnicze U£ w £odzi
Muzeum Spadochronowe
Muzeum Sportu i Turystyki w £odzi
Muzeum Stacja Radegast
Muzeum Sztuki w £odzi
Muzeum Tradycji Niepodleg³o¶ciowych - Oddzia³ Radogoszcz - Muzeum Martyrologii i Walki
Muzeum Tradycji Niepodleg³o¶ciowych w £odzi
Muzeum Uniwersytetu £ódzkiego
Muzeum Uniwersytetu Medycznego w £odzi
Ogród Botaniczny w £odzi
Palmiarnia w £odzi
Skansen Miejskiej Architektury Drewnianej w £odzi
Skansen Militariów w £odzi
Skansen Militarny

Gdzie spaę? [31] - Baza noclegowa kategoryzowana

Hotele

£ód¼ - Double Tree by Hilton Lodz
£ód¼ - Hotel Ambasador Centrum
£ód¼ - Hotel Andel's
£ód¼ - Hotel Holiday Inn
£ód¼ - Novotel £ód¼ Centrum
£ód¼ - Hotel Ambasador
£ód¼ - Hotel Borowiecki
£ód¼ - Hotel Flora
£ód¼ - Hotel Focus
£ód¼ - Hotel Grand
£ód¼ - Hotel Iness Hotel
£ód¼ - Hotel mHotel
£ód¼ - Hotel NoBo ***
£ód¼ - Hotel Qubus
£ód¼ - Hotel Reymont
£ód¼ - Hotel ¦wiatowit
£ód¼ - Hotel Tobaco ***
£ód¼ - Hotel Yuca
£ód¼ - Hotel Alicja
£ód¼ - Hotel Campanile
£ód¼ - Hotel Daria
£ód¼ - Hotel Eskulap
£ód¼ - Hotel Ibis
£ód¼ - Hotel Mazowiecki
£ód¼ - Hotel Savoy
£ód¼ - Hotel Skarpa
£ód¼ - Polonia Palast Hotel **
£ód¼ - Hotel Adria
£ód¼ - Hotel Boss

Schroniska m³odzieæowe

£ód¼ - Szkolne Schronisko M³odzieæowe
£ód¼ - Schronisko M³odzieæowe (siedziba g³ówna)

Gdzie spaę? [79]- Baza noclegowa niekategoryzowana

Zajazd / go¶ciniec

£ód¼ - Go¶ciniec U Zawierki
£ód¼ - Zajazd Agat
£ód¼ - Zajazd Arka
£ód¼ - Zajazd Rubin

O¶rodek wypoczynkowy

£ód¼ - O¶rodek Wypoczynkowo-Hotelowy Prz±¶niczka

Dom studencki

£ód¼ - Dom Studencki Akademii Muzycznej
£ód¼ - Dom Studencki Akademii Sztuk Piźknych
£ód¼ - Dom Studencki nr 1 Wyæszej Szko³y Informatyki
£ód¼ - Dom Studencki nr 2 Wyæszej Szko³y Informatyki
£ód¼ - I Dom Studenta Uniwersytetu Medycznego
£ód¼ - II Dom Studenta Uniwersytetu £ódzkiego Balbina
£ód¼ - II Dom Studenta Uniwersytetu Medycznego
£ód¼ - III Dom Studenta Uniwersytetu £ódzkiego Pretor
£ód¼ - III Dom Studenta Uniwersytetu Medycznego
£ód¼ - IV Dom Studenta Uniwersytetu Medycznego
£ód¼ - IX Dom Studenta Uniwersytetu £ódzkiego Hades
£ód¼ - V Dom Studenta Uniwersytetu £ódzkiego
£ód¼ - VII Dom Studenta Uniwersytetu £ódzkiego
£ód¼ - VIII Dom Studenta Uniwersytetu £ódzkiego
£ód¼ - X Dom Studenta Uniwersytetu £ódzkiego Olimp
£ód¼ - XI Dom Studenta Uniwersytetu £ódzkiego
£ód¼ - XIII Dom Studenta Uniwersytetu £ódzkiego
£ód¼ - XIV Dom Studenta Uniwersytetu £ódzkiego Wieæa Babel

Bursa szkolna

£ód¼ - Bursa Szkolna £ódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
£ód¼ - Bursa Szkolna nr 11
£ód¼ - Bursa Szkolna nr 12

Pokoje go¶cinne / kwatery prywatne

£ód¼ - Hotel Boss
£ód¼ - Kwatera Prywatna Sonia
£ód¼ - Linat Orchim Dom Go¶cinny
£ód¼ - Noclegi Centrum £odzi
£ód¼ - Pokoje go¶cine Dux
£ód¼ - Pokoje Go¶cinne - BedRooms
£ód¼ - Pokoje Go¶cinne Alicja
£ód¼ - Pokoje Go¶cinne Amadeusz
£ód¼ - Pokoje Go¶cinne Anna
£ód¼ - Pokoje Go¶cinne Boss
£ód¼ - Pokoje Go¶cinne F.H.U. Notel
£ód¼ - Pokoje Go¶cinne Helenówek
£ód¼ - Pokoje Go¶cinne Linat Orchim
£ód¼ - Pokoje Go¶cinne Na Zdrowiu
£ód¼ - Pokoje Go¶cinne Villa Masoneria
£ód¼ - Pokoje Go¶cinne Willa Pory Roku - £ód¼

Apartament / apartamenty

£ód¼ - Apartamenty City Residence
£ód¼ - Apartamenty Home and Travel
£ód¼ - Apartamenty Luksusowe Ergo-Media, Apartament Luksusowy
£ód¼ - Apartamenty Luksusowe Ergo-Media, Apartament VIP
£ód¼ - Apartamenty na Piotrkowskiej
£ód¼ - Apartamenty Nikon
£ód¼ - Apartamenty Pi±tka
£ód¼ - Apartamenty Pod Sow±
£ód¼ - Arrivia Bed&Breakfast
£ód¼ - Good Time Aparthotel
£ód¼ - Loft Aparts
£ód¼ - Stare Kino - Cinema Residence

Hostel

£ód¼ - Boutique Hotel's I
£ód¼ - Boutique Hotel's II
£ód¼ - Boutique Hotel's III
£ód¼ - Boutique Hotel's IV
£ód¼ - Cynamon Hostel
£ód¼ - Flamingo Hostel
£ód¼ - Hostel Budowlani £ód¼
£ód¼ - Hostel LaGranda
£ód¼ - Hostel Luna
£ód¼ - Hostel Molo
£ód¼ - Hostelik Wiktoriański
£ód¼ - Music Hostel

Inny obiekt noclegowy

£ód¼ - Apartamenty Relax
£ód¼ - Apartamnety Fantazja
£ód¼ - Centrum Konferencyjno - Bankietowe Rubin
£ód¼ - Centrum Konferencyjno-Noclegowe Campoverde
£ód¼ - Dom Wycieczkowy nr 2
£ód¼ - Kwatery Anilana Sportowy Obiekt Noclegowy
£ód¼ - £ódzki Pa³acyk
£ód¼ - Nocleg Ba¶niowy Bed&Breakfast
£ód¼ - Obiekt noclegowy Urzźdu Miasta £odzi
£ód¼ - Pokoje go¶cinne Centum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu £ódzkiego 1
£ód¼ - Pokoje Go¶cinne Centum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu £ódzkiego 2
£ód¼ - Pokoje Go¶cinne Przenocuj na Janowie
£ód¼ - Willa Marina

Gdzie zje¶ę? [238]

Restauracje

£ód¼ - Restauracja Bistro & Cafe LaVende
£ód¼ - Drukarnia Sk³ad Wina & Chleba
£ód¼ - Galicja
£ód¼ - Gronowalski & Buddha Pub
£ód¼ - Kawiarnia Cafe Tuwim
£ód¼ - Restauracja A-Dong
£ód¼ - Restauracja A-Dong
£ód¼ - Restauracja Affogato
£ód¼ - Restauracja Ambrozja
£ód¼ - Restauracja Analogia
£ód¼ - Restauracja Anatewka
£ód¼ - Restauracja Anatewka
£ód¼ - Restauracja Angelo
£ód¼ - Restauracja Bacówka
£ód¼ - Restauracja Bambus 3
£ód¼ - Restauracja Bawe³na
£ód¼ - Restauracja Bierhalle
£ód¼ - Restauracja Cafe Lulu
£ód¼ - Restauracja Carte Blanche
£ód¼ - Restauracja Českż Film
£ód¼ - Restauracja China Restaurant
£ód¼ - Restauracja Ch³opska Izba
£ód¼ - Restauracja Ci±goty i Tźsknoty
£ód¼ - Restauracja Co¶ Dobrego
£ód¼ - Restauracja Cud Miód (1)
£ód¼ - Restauracja Cud Miód (2)
£ód¼ - Restauracja Da Antonio (1)
£ód¼ - Restauracja Da Antonio (2)
£ód¼ - Restauracja Da Antonio (3)
£ód¼ - Restauracja Da Antonio (4)
£ód¼ - Restauracja Da Antonio (5)
£ód¼ - Restauracja Dalmacja
£ód¼ - Restauracja Dembski
£ód¼ - Restauracja Dracon
£ód¼ - Restauracja Dworek
£ód¼ - Restauracja Esplanada Kompania Kuflowa
£ód¼ - Restauracja Eurest Poland
£ód¼ - Restauracja Europa
£ód¼ - Restauracja Faktura
£ód¼ - Restauracja Fatith Servet-Beysan
£ód¼ - Restauracja Figaro
£ód¼ - Restauracja Flora
£ód¼ - Restauracja Ganesh (1)
£ód¼ - Restauracja Ganesh (2)
£ód¼ - Restauracja Go¶ciniec Pietrynka
£ód¼ - Restauracja Green Way (1)
£ód¼ - Restauracja Ha Long
£ód¼ - Restauracja Hana Sushi
£ód¼ - Restauracja Hana Sushi
£ód¼ - Restauracja Hotelu Borowiecki
£ód¼ - Restauracja hotelu Campanile
£ód¼ - Restauracja Hotelu ¦wiatowit
£ód¼ - Restauracja House of Sushi
£ód¼ - Restauracja Iberia
£ód¼ - Restauracja Istambul
£ód¼ - Restauracja Kamari
£ód¼ - Restauracja Kamea
£ód¼ - Restauracja Klub Spadkobierców
£ód¼ - Restauracja L"Estaminet
£ód¼ - Restauracja La Strada
£ód¼ - Restauracja Larios
£ód¼ - Restauracja Lavash
£ód¼ - Restauracja Le Fabricant
£ód¼ - Restauracja Le¶ny Dwór
£ód¼ - Restauracja Lili
£ód¼ - Restauracja Locanda
£ód¼ - Restauracja £ódzkiego Klubu Biznesu
£ód¼ - Restauracja Maciek
£ód¼ - Restauracja Malinowa
£ód¼ - Restauracja Marhaba (1)
£ód¼ - Restauracja Marhaba (2)
£ód¼ - Restauracja Marhaba (3)
£ód¼ - Restauracja Mazowiecka SC.
£ód¼ - Restauracja Moderno
£ód¼ - Restauracja Montenegro
£ód¼ - Restauracja My¶liwska
£ód¼ - Restauracja North Fish
£ód¼ - Restauracja Nothing Hill
£ód¼ - Restauracja Nowa £ód¼
£ód¼ - Restauracja Ogień
£ód¼ - Restauracja Orfeusz
£ód¼ - Restauracja Piwnica £ódzka
£ód¼ - Restauracja Polka
£ód¼ - Restauracja Polska
£ód¼ - Restauracja Prowokacja
£ód¼ - Restauracja Quo Vadis
£ód¼ - Restauracja Rademenes
£ód¼ - Restauracja Rajskie Jad³o
£ód¼ - Restauracja Ramzes
£ód¼ - Restauracja Rejs
£ód¼ - Restauracja Revelo
£ód¼ - Restauracja Reymont
£ód¼ - Restauracja Savoy - Klub Pickwicka
£ód¼ - Restauracja SerVantka
£ód¼ - Restauracja Sezam
£ód¼ - Restauracja Skarabeusz
£ód¼ - Restauracja Sofa
£ód¼ - Restauracja Spatif
£ód¼ - Restauracja Speranda
£ód¼ - Restauracja Sphinx (1)
£ód¼ - Restauracja Sphinx (2)
£ód¼ - Restauracja Sphinx (3)
£ód¼ - Restauracja Sphinx (4)
£ód¼ - Restauracja Sphinx (5)
£ód¼ - Restauracja Sphinx (6)
£ód¼ - Restauracja Staropolska Soplicowo
£ód¼ - Restauracja Subway
£ód¼ - Restauracja Szampańska
£ód¼ - Restauracja The Mexican (2)
£ód¼ - Restauracja The Mexican (1)
£ód¼ - Restauracja Tradycja
£ód¼ - Restauracja U Fabrykanta
£ód¼ - Restauracja U Kretschmera
£ód¼ - Restauracja U Szwajcara
£ód¼ - Restauracja Varoska
£ód¼ - Restauracja w hotelu "Ambasador"
£ód¼ - Restauracja w hotelu "Boss"
£ód¼ - Restauracja Wook
£ód¼ - Restauracja Yuca
£ód¼ - Restauracja Zielona
£ód¼ - Restauracja Z³ota
£ód¼ - Restauracja Z³ota Kaczka
£ód¼ - Restauracja Zodiak
£ód¼ - Tawerna Pepe Verde
£ód¼ - Zajazd restauracja "Agat"
£ód¼ -Restauracja Nowa Chata Go¶ciniec
£ód¼- Restauracja Kinematograf
£ód¼- Restauracja Whiskey in the Jar (Rynek Manufaktury)
£ódæ - Restauracja £ódzka (w hotelu Holiday Inn)

Karczmy

£ód¼ - Bacówka U Józka
£ód¼ - Karczma M³ynec (1)
£ód¼ - Karczma M³ynec (2)
£ód¼ - Karczma Raz na Wozie
£ód¼ - Karczma U Chocho³a

Bistro

£ód¼ - Pasta GO!

Bary

£ód¼ - Bar "Campanile" (Hotel "Campanile")
£ód¼ - Bar Bistro Delfin
£ód¼ - Café Bar Paparazzi
£ód¼ - Grill-bar Bu³a
£ód¼ - Klubokawiarnia - Owoce i Warzywa
£ód¼ - La Frite Belge
£ód¼ - Pierogarnia
£ód¼ - Pit Stop Steak & Burger
£ód¼ - Tokyo Sushi Bar

Nale¶nikarnie

£ód¼ - Nale¶nikarnia Manekin

Pizzerie

£ód¼ - Pizzeria - Trattoria Presto (1)
£ód¼ - Pizzeria - Trattoria Presto (2)
£ód¼ - Pizzeria Baia Verde
£ód¼ - Pizzeria Biesiadowo
£ód¼ - Pizzeria Da Grasso (1)
£ód¼ - Pizzeria Da Grasso (2)
£ód¼ - Pizzeria Da Grasso (3)
£ód¼ - Pizzeria Da Grasso (4)
£ód¼ - Pizzeria Da Grasso (5)
£ód¼ - Pizzeria Extreme
£ód¼ - Pizzeria Fiero (1)
£ód¼ - Pizzeria Fiero (2)
£ód¼ - Pizzeria Fiero (3)
£ód¼ - Pizzeria Fiero (4)
£ód¼ - Pizzeria Impuls
£ód¼ - Pizzeria In Centro
£ód¼ - Pizzeria La Spezia
£ód¼ - Pizzeria Palermo (1)
£ód¼ - Pizzeria Palermo (2)
£ód¼ - Pizzeria Papa Lolo Pizza
£ód¼ - Pizzeria Pizza Hut
£ód¼ - Pizzeria Quattro
£ód¼ - Pizzeria Solo Pizza (1)
£ód¼ - Pizzeria Solo Pizza (2)
£ód¼ - Pizzeria Solo Pizza (3)
£ód¼ - Pizzeria Solo Pizza (4)
£ód¼ - Pizzeria Toskania
£ód¼ - Pomodoro Pizzeria&Stuzziccheria
£ód¼ - Trattoria & Pizzeria Presto

Fast Foody

£ód¼ - KFC (1)
£ód¼ - KFC (2)
£ód¼ - KFC (3)
£ód¼ - McDonald"s (1)
£ód¼ - McDonald"s (10)
£ód¼ - McDonald"s (11)
£ód¼ - McDonald"s (2)
£ód¼ - McDonald"s (3)
£ód¼ - McDonald"s (4)
£ód¼ - McDonald"s (5)
£ód¼ - McDonald"s (6)
£ód¼ - McDonald"s (7)
£ód¼ - McDonald"s (8)
£ód¼ - McDonald"s (9)

Kawiarnie

£ód¼ - Manekin Butik Cafe
£ód¼ - Ba¶niowa Kawiarenka
£ód¼ - Cafeteria Cafe de Columbia
£ód¼ - Cykada Cafe & Restaurant
£ód¼ - Kawiarnia Blikle Cafe
£ód¼ - Kawiarnia Boston Cafe
£ód¼ - Kawiarnia Cafe Grand
£ód¼ - Kawiarnia Cafe Retro
£ód¼ - Kawiarnia Cafe Venezia
£ód¼ - Kawiarnia Cafe Verte
£ód¼ - Kawiarnia Cafe Wiedeńska
£ód¼ - Kawiarnia Coffee Heaven
£ód¼ - Kawiarnia Coffee Time
£ód¼ - Kawiarnia Coffees&Toffees
£ód¼ - Kawiarnia Costa Coffee
£ód¼ - Kawiarnia DUX
£ód¼ - Kawiarnia Fresco Cafe
£ód¼ - Kawiarnia Hort-Cafe
£ód¼ - Kawiarnia Lawendowe Pola
£ód¼ - Kawiarnia Max Ice
£ód¼ - Kawiarnia Orange Cafe
£ód¼ - Kawiarnia Pod Atlasami
£ód¼ - Kawiarnia Smart Cafe
£ód¼ - Kawiarnia Starbucks
£ód¼ - Kawiarnia Teatralna
£ód¼ - Kawiarnia W biegu cafe
£ód¼ - Pijalnia Czekolady Wedel
£ód¼ - Restauracja- Kawiarnia £ódka
£ód¼ -Kawiarnia Monaco Cafe

Cukiernie

£ód¼ - Cukiernia Artystyczna Babkarnia
£ód¼ - Cukiernia S.C £. i M. Ga³eccy
£ód¼ - Cukiernia Wasiakowie

Herbaciarnie

£ód¼ - Herbaciarnia Anastazja
£ód¼ - Herbaciarnia Dekadencja
£ód¼ - Herbaciarnia i Galeria Przy Kominku
£ód¼ - Herbaciarnia Niebieskie Migda³y
£ód¼ - Herbaciarnia Niebieskie Migda³y
£ód¼ - Herbaciarnia Niebieskie Migda³y
£ód¼ - Herbaciarnia Plotkarenka

Puby

£ód¼ - "Piotrkowska Klub 97" Zieliński i Syn S. J.
£ód¼ - Irish Pub
£ód¼ - Kaliska Klub
£ód¼ - Pub One21Club
£ód¼ - Pub Piwoteka Narodowa
£ód¼ - Pub Pizza&Disco Dwie D³onie
£ód¼ - Pub XUXU & Style

Piwiarnie

£ód¼ - Pijalnia WARKA

Domy weselne

£ód¼ - Restauracja Fantazja
£ód¼ - Restauracja Halny

Inne

£ód¼ - Twój Katering

Znajd¼ hotel