Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Grodzisko w Rękoraju

Grodzisko pierścieniowate na terenie wsi Rękoraj (gmina Moszczenica, powiat piotrkowski) leży na bagnistym terenie nad brzegiem rzeki Moszczenicy, przy polnej drodze z Rękoraja do Gościmowic, w odległości 2 km na północny zachód od skrzyżowania głównej drogi przez Rękoraj z szosą Piotrków - Łódź.

Naturalne walory obronne i osadnicze tego terenu wykorzystano we wczesnym średniowieczu dla zbudowania grodu, usytuowanego na łagodnie wypiętrzonym cyplu terasy nadrzecznej, wcinającym się w mokradła w dolinie jednego z koryt Moszczanki.

Gród w Rękoraju był grodem pierścieniowatym, otoczonym przez podwójną linię wałów i fos. Wnętrze grodu opasywał wał okrężny na planie zbliżonym do koła. Od strony największego zagrożenia, tj. od strony nasady cypla wysoczyzny (od zachodu), wzmacniał obronę dodatkowy wał na planie podkowy. Pomiędzy obydwoma wałami oraz przed wałem zewnętrznym ciągnęły się głębokie fosy.

Przebadany archeologicznie wał wewnętrzny posiadał konstrukcję drewniano-ziemną, przykrytą od zewnętrznej strony zbocza grubym płaszczem glinianym, a na szczycie zawierającą znaczną warstwę kamieni. Wała ten został zniszczony przez pożar, być może w związku ze zdobyciem grodu przez nieprzyjaciela.

Na terenie grodziska natrafiono na pozostałości zabudowy mieszkalnej, usytuowanej w pobliżu wału. Znaleziska ruchome z terenu grodziska, głównie w postaci ułamków ceramiki, stanowiły podstawę wstępnego datowania obiektu na okres od końca IX do XII w., tj. okres obejmujący schyłek czasów plemiennych oraz czasy wczesnopiastowskie.

W najlepszym stanie zachowała się centralna część grodziska na planie zbliżonym do pierścienia o średnicach 48 x 51 m, z wałem obwodowym otaczającym w całości majdan w formie niewielkiej kotlinki.

Zewnętrzny wał obwodowy uległ w części zniwelowaniu. Zachowała się jedynie jego część północno-zachodnia na planie zbliżonym do podkowy, oddzielona suchą fosą od centralnej części grodziska i obwiedziona od zewnątrz reliktami drugiej fosy, wypełnionej częściowo wodą. Wysokość zachowanych reliktów obwałowań dochodzi do 5 m ponad poziom otaczającego terenu.

Dziś wały grodziska pokryte są gęstwiną drzew i krzewów, a legendy i ludowe podania mówią o istniejącym tu niegdyś, a później zapadniętym mieście, biciu dzwonów w trakcie letnich nocy oraz krążących po grodzisku duchach.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim
wejście od ul. Starowarszawskiej

ul. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 60 50
tel. 44 732 60 49
fax. 44 732 60 50
cit@piotrkow.pl
http://www.cit.piotrkow.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-28 00:02:38
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959513
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959675
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1251278379
Kuźnica Skakawska
Grodzisko "Arsonium"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Adam Jaśkiewicz -1251869548
Żarnów
Grodzisko "Szwedzka Góra"
fot. Adam Jaśkiewicz