Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zespół klasztoru oo. Reformatów w Brzezinach

Pierwotny zespół klasztoru Reformatów w Brzezinach został ufundowany w 1627 r. Niedługo później stanęły tu drewniane: kościół i zabudowania klasztorne.

Reformaci byli odłamem zakonu franciszkańskiego powstałym w 1532 r. Byli tzw. obserwantami, czyli zwolennikami surowszej reguły św. Franciszka, przybyłymi do Polski w 1622 r. Zakon powstał z dążności obostrzenia rozluźnionej reguły i przywrócenia pierwotnej surowości, polegającej na życiu w ubóstwie, celibacie, utrzymywaniu się z jałmużny i szerzeniu ducha ewangelii wśród wiernych.

Do Brzezin reformatów sprowadzono w 1627 r. Kacper Lasocki, współwłaściciel miasta, zakupił od mieszczan plac, na "końcu miasta", i tymczasowo osadził zakonników w domach prywatnych. W miejscu gdzie dziś stoi kościół, w dniu 18 lutego 1627 r. uroczyście zatknięto krzyż fundacyjny. Kacper Lasocki miał wznieść klasztor, jako pokutę za swoich przodków, którzy sprzyjali reformacji, jednak drewniany zespół klasztorny stanął dopiero po śmierci fundatora w 1639 r. za sprawą Adam Wolskiego i jego żony, współwłaścicieli miasta.

Obecny murowany zespół klasztorny powstał w początkach XVIII stulecia. Został ufundowany przez Adama i Teofilę Lasockich. Kościół ukończono i poświęcono w 1700 r. a klasztor kilka lat później. Zabudowania klasztorne opasano murem w 1736 r.:

- kościół pw. św. Franciszka z Asyżu - wzniesiony ok. 1700 r. Ta barokowa świątynia, zwrócona prezbiterium na południe, posiada jedną nawę główną, w kształcie prostokąta, z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, odchylonym nieco od osi nawy. Jako świątynia reformacka była od początku (tradycyjnie) skromna zarówno pod względem architektonicznym jak i z punktu widzenia wystroju wnętrz.

Według opisu w 1750 r. stanął tu ołtarz dębowy z Chrystusem na Krzyżu, obrazami Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci gołębicy. Ołtarz ten ufundował po części Jan Lasocki, resztę nakładów klasztor pokrył z datków wiernych. W 1754 r. stanęły bariery w prezbiterium i dwa konfesjonały dębowe, w 1755 r. rzeźbiona ambona. Ołtarze boczne zostały poświęcone Najświętszej Maryi Pannie i św. Antoniemu Padewskiemu.

W zwieńczeniu ściany frontowej kościoła znajduje się stary, dziś już nieczynny zegar z 1514 r. Nad nim znajdowała się niegdyś wieżyczka, o której istnieniu świadczą obecnie tylko archiwalne fotografie.

- budynek klasztoru zbudowano w początkach XVIII stulecia od wschodniej strony kościoła. Budowla ta wzniesiona jest na planie kwadratu, z niewielkim wirydarzem – ogródkiem pośrodku. Skrzydła klasztoru przylegające do kościoła mają pomieszczenia (cele) przy korytarzach biegnących wzdłuż wirydarza. Podobny układ ma skrzydło położone wzdłuż nawy kościoła, które połączone jest z chórem organowym. Za wejściem głównym (przy kościele) znajdują zabytkowe drzwi zdobione snycerką, z datą 1754.

Kościół i klasztor były wielokrotnie niszczone i odbudowywane. W okresie okupacji hitlerowskiej usunięto zakonników a pomieszczenia klasztoru zamieniono na magazyny wojskowe. W dniu 18 stycznia 1945 r. uciekający Niemcy wzniecili pożar.

Po zniszczeniach II wojny światowej wystrój świątyni został częściowo odtworzony w latach 1947 - 52. Do kościoła przywieziono wówczas organy i ławki z opuszczonego kościoła ewangelicko - luterańskiego.
Za wejściem głównym znajdują się rzeźbione drzwi z datą 1754.
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2015-06-02 05:40:08
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1275572261
Wieruszów
Zespół kościelno-klasztorny
oo. Paulinów
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1294820525
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. Ryszard Bonisławski

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820642
Nawa główna w kościele klasztornym oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820740
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Marszałkowskiego -1333614469
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie - obecnie hotel *** Podklasztorze
fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

fot. Tomasz Koralewski -1333614516
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie
fot. Tomasz Koralewski

fot. archiwum ROTWŁ  -1342084991
Klasztor oo. Bernardynów w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim) -1478781260
Zespół klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie Tryb.
fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim)