(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Edyta Buchelt

Warsztaty kulinarne „Fit Kuchnia”

Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska oraz Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie zapraszają na warsztaty kulinarne„Fit Kuchnia”, które odbędą się 20 października br. o godzinie 10.00 w Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych MCK Bełchatów przy Placu Wolności 10.

Wiemy, że bez mądrego odżywiania nie ma co marzyć o zdrowiu i byciu fit. Dlatego w kolejnej edycji warsztatów kulinarnych postanowiliśmy postawić na “Fit Kuchnię”. Pod takim hasłem zajęcia poprowadzi szefowa kuchni restauracji Plac’ 16 Od chleba do wina, Aneta Konecka.
Uczestnicy warsztatów poznają szereg ciekawych przepisów, według których wspólnie przygotują zdrowe i energetyczne potrawy.

Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy przyjmujemy w sekretariacie MCK lub pod numerem tel. 44 635 00 48.

Źródło: Materiały prasowe organizatora.

Więcej informacji na stronie:

Miejskie Centrum Kultury
w Bełchatowie
Plac Narutowicza 1a
97-400 Bełchatów
Telefon/Faks: +48 44 635 00 48
E-mail: mck@mckbelchatow.pl
www.mckbelchatow.pl
www.pgegigantymocy.pl

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE na produkcję cyklu filmów edukacyjnych oraz strony internetowej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na produkcję cyklu filmów edukacyjnych oraz strony internetowej projektu pod nazwą:

„Wyprawy w łódzkie – Pakiet filmów i działań edukacyjnych promujących ekologię i ochronę środowiska z elementami aktywnej turystyki wśród dzieci i rodzin”

 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na produkcję m. in. cyklu filmów edukacyjnych i strony internetowej, promujących ekologię i ochronę środowiska wśród dzieci i rodzin zamieszkujących Województwo Łódzkie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 67 90-009 Łódź

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 7251848168

numer REGON 473089717

reprezentowane przez:

Artura Matiaszczyka – Wiceprezesa Zarządu ROTWŁ

Andrzeja Danowskiego – Wiceprezesa Zarządu ROTWŁ

z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 67 90-009 Łódź

tel. 42 663 77 33

 

 1. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe zostanie wysłane do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców

 • RODZAJ ZAMÓWIENIA:

usługa;

dostawa;

robota budowlana

 

Klasyfikacja wynikająca ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 92111250-9 – Produkcja filmów informacyjnych- 92211000-3 – Usługi produkcji radiowej

– 72413000-8 – Usługi w zakresie projektowania stron WWW

– 79340000-9 – Usługi reklamowe i marketingowe

– 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca:

– produkcję cyklu 6 filmów edukacyjnych, promujących ekologię i ochronę środowiska wśród  dzieci i rodzin zamieszkujących Województwo Łódzkie. Na stworzenie filmów będzie składać się: scenariusz, tekst lektorski, wykonanie materiałów filmowych, postprodukcjia (montaż, udźwiękowienie, koloryzacja, grafika), muzyka, lektor w języku polskim, angielskim i ukraińskim, a także tłumaczenie na język angielski, logistyka ekipy i sprzętu (minimum 25 dni zdjęciowych), fotografie

– stworzenie witryny internetowej a także domeny, hostingu wraz z bieżącą obsługą strony,

– reklama radiowa projektu

– kampania w mediach społecznościowych

– przygotowanie pakietu informacyjnego dla szkół, jego dystrybucja i konfekcjonowanie

– przygotowanie scenariuszy lekcji dla nauczycieli

– opracowanie szkolenia dla nauczycieli

– przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli (obsługa techniczna i prowadzący)

– przygotowanie i organizacja konkursu

Szczegółowy zakres usługi oraz warunki jej świadczenia zostaną uzgodniony pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą w treści umowy.

V  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 Do dnia 20.03.2023 roku.

VI  DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU UPRAWNIENI SĄ WYKONAWCY, KTÓRZY

 1. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy
  i doświadczenia w produkcji filmów, tj. w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – wykonali minimum pięć (5) filmów edukacyjnych, promocyjnych lub korporacyjnych o długości od 2 do 10 minut o dowolnej tematyce, które zostały wykonane należycie, co Wykonawca wykaże, przedstawiając stosowny dokument (referencje, zaświadczenia lub inne równoważne),
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
 5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
 6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
 7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 9. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

VII    INFORMACJA O WYKLUCZENIACH Z POSTĘPOWANIA:

Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

 1. który nie spełni chociażby jednego z wymienionych warunków udziału w postępowaniu określonych
  w pkt VI zapytania ofertowego,
 2. który złoży ofertę, która jest niekompletna lub niezgodna w stosunku do wymagań treści zapytania ofertowego.

VIII OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:

 1. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

–  kompletnie wypełnionego formularza ofertowego – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

–  oświadczenia dotyczącego danych osobowych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

–  dokumentu poświadczającego kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy – we właściwej formie, jeśli były wymagane,

pełnomocnictwa potwierdzającego prawo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Ocena spełnienia warunków odbywa się w oparciu o formułę „spełnia/nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a złożona przez niego oferta traktowana będzie jako odrzucona.

 IX     PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
 4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
 5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 6. kompletnie wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny za wykonanie całości zamówienia – zgodnie
  z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego,
 7. oświadczenie dotyczące danych osobowych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
 8. dokumenty wymagane w treści niniejszego zapytania ofertowego,
 9. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną na adres email biuro@rotwl w tytule wpisując „Wyprawy w łódzkie” .

Oferty, które wpłyną na inny adres mailowy zamawiającego nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
 2. Nie przedstawienie w ofercie wymaganych przez Zamawiającego informacji, uniemożliwiające ocenę oferty, będzie powodem jej odrzucenia.

X   KRYTERIA OCENY OFERT

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionych kryteriów

Tabela 1. Kryteria oceny ofert

Lp. Kryterium Waga
1. Cena 70 %
2. Koncepcja kreatywna filmu 30 %

 

W ramach kryterium Cena ocenie  podlegać  będzie  cena  wyszczególniona  w poz. „Całkowita wartość zamówienia brutto” w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania

 

 

Koncepcja kreatywna filmu.

 • Ocena koncepcji filmu dotyczyć będzie pomysłu na realizację
 • Z uwagi na charakter składnika zostanie ona dokonana poprzez subiektywne przyznanie punktów przez Zamawiającego.
 • Ocena zostanie dokonana w następujących podkryteriach:

– pomysłowość      zaproponowanego      scenariusza      (opracowanego   na podstawie Zarysu koncepcji scenariusza przedstawionego przez Zamawiającego) i koncepcji wizualnej (storyboard) maksymalnie 10 pkt,

– forma i styl zaproponowanego scenariusza i koncepcji wizualnej maksymalnie 10 pkt,

– ujęte w scenariuszu propozycje przekazywania informacji wizualnych (grafiki, efekty, koloryzacja itp.) maksymalnie 10 pkt.

 • Zamawiający za każde zastrzeżenie lub uwagę w ramach powyższych podkryteriów będzie odejmował 2 punkty.

Maksymalnie w kryterium Koncepcja kreatywna filmu można uzyskać 30 punktów.

 • Ostateczna ilość punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Koncepcja kreatywna filmu” zgodnie ze wzorem:

P = C + K

gdzie:

P – łączna ocena punktowa oferty we wszystkich kryteriach oceny,

C – ocena oferty w kryterium „Cena”,

K – ocena oferty w kryterium „Koncepcja kreatywna filmu”.

 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów określonych w Zapytaniu
 • Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie oferty lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans kryteriów „Cena” i „Koncepcja kreatywna filmu”, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeśli zaś będą to oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie potencjalnych Wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

XI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę, w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby

Regionalna Organizacja Turystyczna  Województwa Łódzkiego ul. Sienkiewicza 67 90-009 Łódź albo w wersji elektronicznej należy przesłać na adres wskazany w rozdziale IX pkt 5.

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 19.10.2022 r. o godz. 16:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

XII  OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:

Zdzisław Hoffmann Dyrektor Biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego  tel. 790-520-621,  e-mail biuro@rotwl.pl wskazany w rozdziale IX pkt. 6.

 XIII    WARUNKI PŁATNOŚCI:

 1. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie z dołu, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi umowa
  na wykonanie przedmiotu zamówienia.

XIV   ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. Oświadczenie dotyczące danych osobowych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

XV  POZOSTAŁE INFORMACJE:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

 1. Zamawiający poinformuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu oferenta, którego oferta zostanie wybrana, o wyniku postępowania i zaprosi do podpisania umowy.
 2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie pisemnej umowy, do której integralną część stanowić będzie oferta Wykonawcy.
 3. Wzór umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy po wyborze oferty.
 4. W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania,
 5. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

zapytanie ofertowe 012022

Klauzula_RODO_012022

Załącznik nr 1 zapytanie ofertowe do wniosku WFOŚiGW_012022

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy_012022

czytaj dalej

Spacer z Zieloną Łodzią!

W niedzielę 25 września o godz. 12:00 zapraszamy na spacer przyrodniczo-krajoznawczy Zielonej Łodzi po terenie otaczającym Stawy Stefańskiego.

Jest to największy łódzki akwen, znajduje się na terenie parku 1 Maja. Staw stanowi poszerzenie rzeki Ner, był kiedyś własnością prywatną i wchodził w skład folwarku Ruda. Park znajduje się na terenie Rudy Pabianickiej, w dzielnicy Łódź Górna. W otoczeniu stawów występują przede wszystkim drzewa wilgociolubne, czyli takie, które lubią wysoki poziom wód w glebie.

Które to drzewa i jak je rozpoznać? O tym i nie tylko opowiemy sobie na spacerze.

Czas trwania spaceru: ok. 2-3 godzin

Miejsce spotkania: skrzyżowanie ulic Rudzka/Popioły (przystanek MPK autobusu linii 50A)

Prowadzenie: Paulina Grzelak z Towarzystwa Ochrony Krajobrazu – Łódź

Udział bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Zielonej Łodzi

Zarząd Zieleni Miejskiej

https://www.facebook.com/Zielonalodz/

Zielona Łódź

czytaj dalej

XII Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE w Muzeum Fabryki

W piątek 16 września 2022 r. o godzinie 12.00 w Muzeum Fabryki odbędzie się wernisaż wystaw i instalacji nawiązujących do polskiego rzemiosła ludowego i wielokulturowych tradycji – PORTRETY, MASKI I WISZĄCE OGRODY.
Wystawa składa się z kilku części:
Pary etniczne z czterech kontynentów. Wystawa masek – portretów inspirowanych folklorem prezentuje głowy kobiet i mężczyzn – mieszkańców czterech kontynentów Europy, Ameryki, Azji i Afryki.
Prace autorstwa Joanny Tumiłowicz wykonane zostały z włóczki. Na wystawie zaprezentowane zostaną 4 pary portretów inspirowanych strojami Górali, Masajów, Meksykan i Japończyków.
Wystawa malarska prezentująca portrety przedstawicieli różnych kultur obejmuje 12 obrazów w technice akrylu na płótnie. Autorką prac jest artystka malarka – Joanna Aninowska. Na portretach zaprezentowano ludzi między innymi z Japonii, Maksyku, Palestyny czy Indii.
Instalacja przestrzenna WISZACE OGRODY – przygotowana przez artystkę plastyczkę Magdalenę Wojtynik-Sacharz przy pomocy uczestniczek zajęć plastycznych STUDIA WYOBRAŹNI Pałacu Młodzieży.
Wystawa prac artystki hafciarki Teresy Foks połączona z pokazem haftu koralikowego. Autorka kultywuje tradycje haftu łowickiego.
Wystawa prac laureatów konkursu ZŁOTA ŁÓDKA 2022 – RYSUNEK I MALARSTWO oraz gala wręczenia nagród.

Szczegółowe informacje dotyczące programu festiwalu można znaleźć na stronie www.folkoweinspiracje.pl.
Festiwal organizowany jest przez Fundację Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO oraz Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.
Patronem honorowym wydarzenia jest Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Patroni Medialni to TVP3 Łódź oraz Radio Łódź.
Zadanie „12 Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Folk Muzem Fabryki

Źródło: Materiały prasowe organizatora.

Muzeum Fabryki
ul. Drewnowska 58
91-002 Łódź
czytaj dalej

Dzień Otwarty MCK

Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska wraz z Miejskim Centrum Kultury zapraszają na Dzień Otwarty MCK, który odbędzie się 17 września, w godzinach 13:00 – 17:00.

Zapraszamy wszystkich na Dzień Otwarty Miejskiego Centrum Kultury, podczas którego będzie można zapoznać się z ofertą kulturalną MCK na sezon 2022/2023, zapisać na zajęcia artystyczne, ale także zwiedzić pracownie MCK i poznać instruktorów. Oprócz tego na odwiedzających czekają dodatkowe atrakcje i wydarzenia towarzyszące.

Jak co roku zachęcamy do bezpłatnego zwiedzania Ekspozycji MCK PGE Giganty Mocy w godzinach 9:30 – 17:00 (ostatnie wejście do godz. 16:00), które odbywać się będą na bieżąco w miarę dostępności audioprzewodników. Oprócz zwiedzania można będzie wziąć udział w kreatywnych warsztatach „Fizyka dla smyka”. Przy wsparciu edukatorów ekspozycji młodzi entuzjaści nauki zbadają czystość wody, dowiedzą się jak wygląda jej obieg w przyrodzie, poznają proces powstawania barw pochodnych, poeksperymentują z maszyną elektrostatyczną i magnesami sztabkowymi, przekonają się jak działa prawo równi Lenza oraz pole magnetyczne. Na najmłodszych czekać będzie zabawa z elementami sensoplastyki przy użyciu hydrożelowych kulek.

Ponadto w programie: warsztaty z robotyki z animatorkami z Fundacji Rozwoju NITKA, malowanie buziek i stoisko do gry w szachy, zaś o godzinie 16:00 w dolnym foyer MCK PGE Giganty Mocy – otwarcie wystawy florystycznej pt. “Jesień”. Nie zabraknie również niespodzianki dla miłośników kina – na nich czekają wejściówki na nieodpłatny seans, który rozpocznie się o godzinie 17:15. Kino Kultura wyświetli film pt. „Chłopiec zza szyby”. (Wejściówki do odbioru w kasie kina w dniu seansu.)

Wydarzeniu towarzyszyć będzie Piknik Rodzinny pod nazwą „Każdy rower jest dobry” organizowany przez Energetyczny Klub Sportowy Skra Bełchatów. Oprócz sportowych emocji na Placu Narutowicza znajdziecie liczne atrakcje dla rodzin i dzieci, m.in. Kuchnia dla aktywnych z Karolem Okrasą czy Plenerowe Miasteczko Ruchu Drogowego.

Po dniu pełnym emocji na odwiedzających czekać będą przysmaki z różnych stron świata, bowiem na placu za sceną plenerową MCK PGE Gigantów Mocy zaparkują food trucki.

Zapraszamy.

Źródło: Materiały prasowe organizatora.

Więcej na stronie:

Miejskie Centrum Kultury
w Bełchatowie

Plac Narutowicza 1a
97-400 Bełchatów
Telefon/Faks: +48 44 635 00 48
E-mail: mck@mckbelchatow.pl
www.mckbelchatow.pl
www.pgegigantymocy.pl

czytaj dalej

X WYPRAWA NORDIC WALKING DO EGIPTU – 10.09.2022 r.

Organizatorzy:
– Gmina Pęczniew
– UKS „Olimpijczyk”
– Grupa Pozytywnie Zakręconych Osób z Pęczniewa

-Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”
Cel imprezy:
– Poznanie walorów turystycznych i przyrodniczych Zbiornika Jeziorsko
– Propagowanie i kształtowanie sportowego stylu życia poprzez nordic walking
– Upowszechnianie aktywnego wypoczynku ludzi w każdym wieku.
– Popularyzacja turystyki pieszej związanej z upowszechnianiem prawidłowej techniki nordic walkingu w regionie
– Integracja pokoleń
Termin i miejsce:
10.09.2022r. Pęczniew 09:00 – 17:00 Ośrodek „SUMEX” Pęczniew, ul. Spacerowa 50 i Marina Pęczniew
Trasa:
Trasa długości 6 km lub ok. 11 km prowadzić będzie brzegiem Zbiornika Jeziorsko o podłożu naturalnym gruntowym
Zgłoszenia:
Zapisy na miejscu
Warunki uczestnictwa:
– udział w Wyprawie jest bezpłatny dla uczestników!
– w wyprawie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą się w dniu wyprawy do biura, wypełnią wniosek o wizę, na podstawie której otrzymają „paszport”. Paszport z poprzednich edycji wyprawy nie traci swojej ważności.
– warunkiem dopuszczenia do udziału będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o udziale w marszu na własną odpowiedzialność.
– przez cały czas marszu uczestnicy są proszeni o stosowanie prawidłowej techniki nordic walking. Niedopuszczalne jest pokonywanie trasy biegiem.
– przed wyruszeniem na trasę odbędzie się krótkie szkolenie z zakresu prawidłowej techniki nordic walkingu.
– w trakcie trwania wyprawy będą dostępne punkty żywieniowe (woda, owoce), natomiast po zakończeniu wyprawy przewidziany jest poczęstunek
– na mecie każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal
– uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń i próśb organizatorów.
– wszyscy uczestnicy imprezy uczestniczą na własną odpowiedzialność.
– uczestnicy marszu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

Źródło: Materiały prasowe organizatora.

czytaj dalej

Bezpłatne szkolenie- projekt : “RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo”

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszym  bezpłatnym szkoleniu!

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego we współpracy z ogólnopolskim Forum Turystyki Regionów zapraszają do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu pt. RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo. Szczegóły dotyczące szkoleń znajdują się na stronie https://forumturystyki.pl/razem-mozna-lepiej-ksztaltowac-prawo/ . Projekt realizowany jest m.in. we współpracy z Departamentem Turystyki MSiT i POT

Szkolenie planowane jest w dniach  26-28 października 2022 w jednym z  hoteli w Łodzi (szczegóły będą znane wkrótce).

Początek szkolenia 26.10.2022 r. godz. 12.00 – zakończenie 28.10.2022 r.  godz. 14.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny – dojazd we własnym zakresie.

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na załączonym formularzu rekrutacyjnym do 15 września 2022 r. na adres biuro@rotwl.pl Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych sektora turystyki dlatego każdy uczestnik musi wpisać w formularzu dane organizacji, którą reprezentuje oraz swoje dane.

Z jednej organizacji w szkoleniu mogą uczestniczyć max. 2-3 osoby.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Do pobrania:

FOLDER-szkolenia (2)

Formularz-rekrutacyjny

czytaj dalej

Europejskie Dni Dziedzictwa w Grotach Nagórzyckich

Zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej Groty Nagórzyckie, warsztaty „Piaskiem malowane”, Wielki Test Wiedzy – to część atrakcji, jakie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oferuje mieszkańcom i turystom Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Wydarzenie pn. „Historia w piasku zaklęta” odbędzie się 10 września w PTT Groty Nagórzyckie, ul. Pod Grotami 2/6 w godzinach 15-18.

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W ramach projektu odwiedzający będą mieli okazję zgłębić wiedzę na temat PTT Groty Nagórzyckie, a następnie sprawdzić się w Wielkim Teście Wiedzy. Na najmłodszych czekają warsztaty, na których poznają technikę malowania piaskiem – przewidziane pamiątki!

Liczba miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki będą do odebrania przed wejściem na wydarzenie.

Źródło: Materiały prasowe organizatora. Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

 

czytaj dalej

Niedzielny spacer z przewodnikiem

Szanowni Państwo,

W niedzielę 4 września zapraszamy na spacer z przewodnikiem.

Koniec wakacji? Nic straconego, przed nami kolejny spacer po ciekawostkach historycznych łódzkich parków.

Wybieramy się na spacer ścieżkami Staromiejskiego i Helenowa – śladami biedoty łódzkiej oraz miejscowego bogactwa i blichtru.

Kiedy: w niedzielę 4 września 2022, godz. 12:00

Zbiórka: przy pomniku Aleksandra Kamińskiego w parku Staromiejskim (skrzyżowanie Zachodniej i Północnej)

Prowadzenie: Łukasz Śwituniak (Łódzkie HiStory) Spacer potrwa ok 2 godzin.

Udział bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Zielonej Łodzi

Zarząd Zieleni Miejskiej

https://www.facebook.com/Zielonalodz/

Źródło: Materiały prasowe organizatora.

czytaj dalej

Manufaktura zaprasza na początku września!

Najnowsze wieści z Manufaktury. Tradycyjnie, na początku roku szkolnego, zapraszamy rodziców i dzieci na Manutornister, czyli targi zajęć pozaszkolnych. Dzięki szerokiej ofercie rodzice będą mogli jak najlepiej zagospodarować czas wolny swych pociech. Najbliższy weekend będzie też ostatnim z plażą – ciepły piasek żegnamy 4 września 😊. Poza tym, w budynku dawnej Elektrowni pojawił się długo wyczekiwany nowy najemca – Manuarte. Szczegóły o lokalu znajdziecie Państwo w tekście. W razie potrzeby, służę kontaktem do przedstawiciela marki.

 

Manutornister – wybierz najlepsze zajęcia pozaszkolne dla Twojego dziecka

Wraz z początkiem roku szkolnego, wielu rodziców głowi się nad wyborem zajęć pozaszkolnych dla swych pociech. Wśród różnorodnej i szybko zmieniającej się oferty, można się pogubić. Z pomocą w tej sytuacji tradycyjnie przychodzi Manufaktura i jej targi ManuTornister.

 

Elektrownia na rynku Manufaktury znów tętni życiem

Zabytkowy budynek dawnej Elektrowni w Manufakturze to nie tylko charakterystyczny punkt na mapie kompleksu, ale także obiekt zainteresowania wielu potencjalnych inwestorów. Imponująca przestrzeń (1600 mkw) zyskała właśnie nowego najemcę, Manuarte.

 

„Bo tętni w nas dobro” – RCKiK w Łodzi zaprasza do mobilnego krwiobusa

W najbliższą sobotę na rynek Manufaktury powróci mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. W ramach ogólnopolskiej akcji „Bo tętni w nas dobro” można wesprzeć honorowe krwiodawstwo i zachęcić do tego znajomych.

 

„Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek…” – wystawa Instytutu Pamięci Narodowej

Do 8 września na terenie Manufaktury można oglądać plenerową wystawę IPN „Zagłada żydowskich miasteczek”. Ekspozycja pokazuje zagładę polskich Żydów na terenie województwa łódzkiego w trakcie II wojny światowej.

 

Projekt Mama – zabierz malucha na zajęcia fitness

Chcesz wrócić do formy po ciąży? Zależy Ci na dbaniu nie tylko o duszę, ale i ciało, ale nie chcesz zostawiać maluszka? Nie ma problemu, Saturn Fitness zaprasza na „Projekt Mama”, czyli zajęcia dedykowane kobietom w ciąży i mamom z małymi dziećmi.

 

Ostatnie dni z piaszczystą plażą

Tylko do 4 września można jeszcze korzystać z plaży w samym sercu rynku Manufaktury. Na gości czekają wygodne leżaki, pyszne koktajle w Beach Side i ostatnie promienie letniego słońca.

Źródło: Materiały prasowe organizatora.

czytaj dalej