(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Dofinansowania dla przedsiębiorstw

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy  w dniu 19.08.2020 zamieściło wezwanie do naboru  w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-071/20 dla Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Wsparcie przewidziane jest na projekty dotyczące finansowania kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności mikro i małych przedsiębiorstw, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Link do konkursu: https://www.cop.lodzkie.pl/nabory-i-wyniki-konkursow/902-2-3-zwiekszenie-konkurencyjnosci-msp-2-3-1-innowacje-w-msp-19-08-2020