(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie Młodzi Na Start 2 – dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia zamieszkujących subregion sieradzki

Celem projektu „Młodzi na start II” jest zwiększenie w latach 2021-2023 aktywności zawodowej 40 osób w wieku od 18. do 29. roku życia, zamieszkujących subregion sieradzki województwa łódzkiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 lub znajdują się wśród grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy. Powiaty wchodzące w skład subregionu sieradzkiego:łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

 

Tytuł projektu: Młodzi na start II

Wartość projektu: 1 978 342,80 zł, w tym dofinansowanie 1 956 725,66 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 30.06.2023

Rekrutacja uczestników: trwa nabór ciągły

 

 Harmonogram projektu:

Wyniki rekrutacji uczestników: grudzień 2021.

Doradztwo i szkolenia: styczeń – luty 2022.

Nabór i ocena biznesplanów: luty – marzec 2022.

Podpisanie umów o wsparcie finansowe: kwiecień 2022.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej: maj – czerwiec 2022.

 

Grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby z kategorii NEET (ang. not in employment, education or training) – osoba, która nie pracuje, nie kształci się, nie szkoli się.,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety,
  • osoby odchodzące z rolnictwa,
  • imigranci, reemigranci.

Wsparciem zostaną objęte:

osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy (bezrobotne – zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy, bądź bierne zawodowo), które:

– utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19 – za utratę zatrudnienia wskutek pandemii Covid-19 uznaje się każdą utratę zatrudnienia, która nastąpiła w okresie po 1 marca 2020 r. (co najmniej 80% uczestników) lub

– znajdują się w jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (maksymalnie 20% uczestników).

W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:

  • Wysokiej jakości usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej.
  • Stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.
  • Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł.
  • Wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kontakt:

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Tel: 42 208 92 01

E-mail: mlodzi2@larr.pl

 

Szczegółową listę dokumentów niezbędnych do udziału w rekrutacji oraz szczegóły projektu Młodzi Na Start 2 można znaleźć na stronie ŁARR

https://larr.pl/mlodzi-na-start-2-dotacja-subregion-sieradzki?fbclid=IwAR0Bm1yLH-MpWfwacKz9CK9WAsxAxN3GIbhaySu8-fpd0nt6ITGKO7GJ7WE