Arboretum w Rogowie

Arboretum SGGW w Rogowie to ogród który stanowi jeden z największych i najstarszych (1923r.) tego rodzaju obiektów w Polsce.  Zgromadzono tu ponad 2000 różnych gatunków i odmian roślin, głównie  drzew. Znajduje się tu m.in. największa kolekcja klonów w Polsce, na szczególną uwagę zasługują również  drzewa i krzewy pochodzące z Chin. Na terenie arboretum znajdują się także tzw. leśne powierzchnie doświadczalne czyli drzewostany z obcymi gatunkami drzew, założone w celach naukowych a także alpinarium, gdzie w otoczeniu formacji skalnych, strumyków, oczek wodnych prezentowane są rośliny górskie. Jest również część poświęcona roślinom chronionym w Polsce.

Skansen w Maurzycach

Skansen w Maurzycach gromadzi zabytki architektury z terenu dawnego Księstwa Łowickiego. Zobaczymy tutaj około 40 obiektów, zarówno chałup jak i budynków gospodarczych datowanych w większości na II poł. XIX i I poł. XX w. i  przeniesionych tu z okolicznych wsi. Rozmieszczenie obiektów ukazuje dwa historyczne układy przestrzenne łowickiej wsi: tzw. starą wieś – owalnicę z centralnym placem wioskowym, występującą w XIX w. oraz tzw. nową wieś – pouwłaszczeniową ulicówkę.

Termy Uniejów

Uniejów to pierwsze w Polsce uzdrowisko termalne. To właśnie tu nieopodal XIV- wiecznego zamku arcybiskupów gnieźnieńskich powstał olbrzymi kompleks basenowy Termy Uniejów. Woda wydobywana jest tu  z głębokości ponad 2 km, osiąga temperaturę 68 stopni i ma liczne właściwości lecznicze. Zasilenie basenów termalną wodą solankową powoduje, że nawet otwarte baseny mogą tu funkcjonować przez cały rok niezależnie od pogody. Oprócz typowo solankowo uzdrowiskowego basenu możemy też skorzystać z basenów rekreacyjnych, pływackiego, basenów i brodzików dla dzieci, rwącej rzeki, zjeżdżalni itp. Całość kompleksu dopełnia tężnia solankowa, liczne sauny oraz spa.

Zbiornik Jeziorsko

Zbiornik Jeziorsko to największy akwen w regionie łódzkim, który powstał w wyniku przegrodzenia zaporą środkowego biegu Warty. Zbiornik ma na celu regulację przepływów rzeki i nawadnianie użytków rolnych, spełnia także funkcje rekreacyjne i energetyczne. Zbiornik Jeziorsko jest objęty obszarem ochrony przyrody Natura 2000. Płytkie wody, liczne wysepki i zarośla stanowią doskonale warunki dla ptaków- ze względu na występowanie ważnych ostoi lęgowych i migrujących ptaków wodno-błotnych w jego południowej części utworzono rezerwat ornitologiczny „Jeziorsko”.

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki chroni krajobraz naturalnych dolin rzecznych Warty i jej lewobrzeżnego dopływu Oleśnicy, a także Widawki, Grabi, Niecieczy i Wierznicy z licznymi meandrami i starorzeczami. Obszar Parku wyróżnia się urozmaiconą rzeźbą terenu, zwłaszcza malowniczymi przełomami Warty, gdzie wysokości względne stoków dochodzą do 45 m a na powierzchni ukazują się stare utwory wapienne. Niewielka działalność człowieka na terenie Parku spowodowała że jest to obszar bogaty botanicznie, zwłaszcza jeśli chodzi o florę łąkową, bagienną i wodną.  Naturalne koryta rzek, strumienie, starorzecza, torfowiska i tereny podmokłe są schronieniem dla wielu, często rzadkich, gatunków zwierząt.

Piotrków Trybunalski rynek

Piotrków Trybunalski  powszechnie znany jest jako kolebka parlamentaryzmu. Król Kazimierz Wielki ustanowił tu pierwszą kodyfikację prawa w Polsce. W mieście zachował się średniowieczny układ ulic wraz z Rynkiem Trybunalskim, na którym pierwotnie stał ratusz staromiejski – dziś zostały z niego jedynie fundamenty. Rynek otoczony jest zabytkowymi kamienicami  pochodzącymi z czasów
od późnego średniowiecza aż po XX w. Elewacje kamienic zdobione są w większości dekoracjami
z okresu późnego klasycyzmu. Do ciekawostek należy istnienie sklepionych piwnic, które
są rozciągnięte pod staromiejskimi kamienicami.  Na rynku można zobaczyć również zabytkowy pręgierz.

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego