(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

„POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”

„POZNAJEMY OJCOWIZNĘ”

Oddział PTTK Opoczno i  Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiegoserdecznie zachęcają do pisania i składania prac na Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”
Termin zgłoszenia prac na etapwojewódzki do15.01.2023r.

 

XXIXOGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS KRAJOZNAWCZY

RegulaminOgólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego
„Poznajemy Ojcowiznę” –etap wojewódzki.

 1. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” (zwany dalej konkursem) jest inicjatywą z zakresu edukacji krajoznawczo-turystycznej, kierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej.
 2. Konkurs ma charakter cykliczny, odbywa się nieprzerwanie od roku 1994, w edycjach realizowanych w trakcie roku szkolnego.
 3. Organizatorami konkursu są: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
  (w imieniu którego nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK).
 4. Konkurs, stanowi formę edukacji nieformalnej kierowanej do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizatorem etapu wojewódzkiego w roku 2023  jest Oddział PTTK  w Opocznie

Głównym celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania Ziemi
Ojczystej, promowanie Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć
czasów współczesnych.

Celami szczegółowymi konkursu są:

 • poznawanie Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego,
 • pogłębiane wiedzy o miejscu zamieszkania, walorach krajoznawczo-turystycznych kraju poznawanych indywidualnie lub zespołowo podczas wędrówek,
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu,
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu,
 • nauka dokumentowania poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych,
 • kontynuowanie i upowszechnianie krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych
 • wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej Ojczyzny
 • budowanie poczucia dumy narodowej z bycia Polakiem

Tematyka konkursu:

 • Mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska.
 • Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje.
 • Historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci.
 • Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju.
 • Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne.
 • Nasza szkoła, historia i tradycje SKKT- PTTK w mojej szkole.
 • Moja Ojcowizna – jej miejsce w Polsce i Europie.
 • Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju.
 • Aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Etapy konkursu: szkolny, powiatowy (oddziałowy) organizują jednostki PTTK (koła, kluby, oddziały).
 • etap szkolny może przeprowadzić dana placówka oświatowa, wysyłając na etap wyższy, ilość prac ustaloną z organizatorem wyższego etapu. W przypadku gdy na danym terenie nie jest organizowany etap powiatowy (oddziałowy), prace z etapu szkolnego mogą być złożone na etap wojewódzki,
 • etap wojewódzki organizują poszczególne jednostki regionalne (struktury wojewódzkie). Jednostki regionalne PTTK mogą powierzyć organizację etapu wojewódzkiego oddziałom PTTK,
 • etap centralny organizuje Zarząd Główny PTTK
 1. Terminy zgłaszania prac na poszczególne etapy konkursu:
 • etap szkolny do 1 grudnia,
 • etap powiatowy (oddziałowy) do 15 stycznia,
 • etap wojewódzki do 1 marca,
 • etap centralny do 31 marca.
 1. Konkurs na wszystkich etapach przeprowadzany jest w trzech kategoriach: prace tradycyjne indywidualne, prace tradycyjne zespołowe, prace multimedialne (indywidualne i zespołowe oceniane łącznie). Prace zespołowe mogą być tworzone przez grupy liczące od 2 do 4 uczestników.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w następujących typach szkół: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.
 3. Podstawą udziału w konkursie jest samodzielne przygotowanie pracy konkursowej,
  w oparciu o własną dokumentację krajoznawczo-turystyczną. Praca konkursowa jest rodzajem opracowania krajoznawczego, w którym autor lub autorzy opisują
  w ciekawy sposób np.: obiekty krajoznawcze, tradycje kulturowe, wydarzenia historyczne, wzbogacając opis własnymi zdjęciami, rysunkami, wywiadami lub innym materiałem dokumentacyjnym.
 4. Prace zgłaszane do konkursu powinny zawierać elementy własnej oceny: obserwowanych zjawisk, zebranego materiału – unikać należy zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań (nadmierne cytowanie z przewodników
  i innych opracowań krajoznawczych będzie prowadziło do dyskwalifikacji pracy).
 5. Przygotowywane prace nie mogą być wykonywane w formacie większym niż A4. Praca konkursowa wraz z załącznikami swą objętością nie może przekraczać 60 stron. Jeśli jest to możliwe do pracy tradycyjnej należy dołączyć płytę CD z zapisem pracy w formacie pdf, rtf lub innym tekstowym Prace multimedialne powinny trwać maksymalnie 15 minut.
 6. Przez prace multimedialne rozumie się: filmy, prezentacje na CD, strony www – niebędące uzupełnieniem, bądź rozszerzeniem prac drukowanych lub pisanych ręcznie. Nadsyłane prace multimedialne muszą odtwarzać się z nośnika, na którym zostały przygotowane (serwer www) lub przesłane (CD, DVD, pamięć przenośna). Autor zobowiązany jest podać nazwę i numer minimalnej wersji programu, w którym praca powinna być odtwarzana.
 7. Przygotowując pracę na konkurs, autorzy mogą korzystać z rad i pomocy opiekuna pracy oraz konsultacji z doświadczonymi krajoznawcami
 8. Prace indywidualne lub zespołowe mogą być przygotowane przez uczestników pod opieką jednego nauczyciela lub innej pełnoletniej osoby. W przypadku zespołów liczących 3 i 4 uczestników dopuszcza się przygotowywanie prac pod opieką dwóch nauczycieli, osób pełnoletnich.
 9. W przypadku prac drukowanych lub pisanych ręcznie na stronie tytułowej pracy należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów oraz imię/imiona i nazwisko/nazwiska opiekuna/opiekunów.
  Na kolejnej stronie należy umieścić dane według wzoru, którym jest „Karta identyfikacyjna pracy” (zwana dalej kartą) stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  W przypadku prac multimedialnych, dane te zawarte są na „Karcie identyfikacyjnej pracy” natomiast nośnik, na którym znajduje się praca, powinien być oznaczony
  w sposób pozwalający zidentyfikować autora i tytuł pracy.
 10. Do każdej pracy zgłaszanej na Konkurs musi zostać załączona wypełniona „karta identyfikacyjna pracy”. Nie może być ona połączona z pracą w sposób trwały – należy zachować możliwość jej odłączenia bez możliwości uszkodzenia zarówno karty jak
  i pracy.
  Dane zawarte w karcie stanowią dla organizatorów poszczególnych etapów konkursu, podstawę do przygotowania protokołów, list rankingowych oraz dyplomów dla uczestników. Oryginalna karta wędruje wraz z pracą poprzez poszczególne etapy konkursu i jest archiwizowana przez organizatora najwyższego etapu, do którego trafiła praca.
 11. Strona końcowa pracy powinna zawierać bibliografię (wykaz publikacji, opracowań
  i innych źródeł, z których korzystano przy jej pisaniu.
 12. Do każdej pracy zgłoszonej na dany etap Konkursu muszą zostać załączone każdorazowo odpowiednie „Oświadczenie uczestnika i jego rodzica(ów)/ opiekuna prawnego” (załącznik nr 2a) oraz „Oświadczenie nauczyciela/opiekuna” (załącznik
  nr 2b). Na każdy kolejny etap Konkursu należy przygotować i podpisać oddzielne oświadczenia, których adresatem jest organizator danego etapu (zgodnie z komunikatem danego etapu Konkursu). Oświadczenia pozostają w dokumentacji danego etapu Konkursu.Postanowienia końcowe
 1. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację danych osobowych autora i opiekuna (imię, nazwisko, miejscowość, szkoła) w protokołach konkursu oraz oficjalnych informacjach konkursowych.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość publikowania wybranych prac konkursowych zgodnie z prawem autorskim.
 3. Autorzy prac, wyrażają pisemną zgodę na ewentualną publikację opracowań
  w dowolnej formie przez organizatorów.
 4. Administratorami danych osobowych jest Oddział PTTK w   Opocznie
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”
  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, skargi
  do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  Administratorzy udostępniają w protokole dane osobowe zwycięzców etapu rejonowego, organizatorometapu wyższego rzędu, którzy są odrębnymi administratorami danych osobowych

Komisja będzie oceniać:
– zawartość merytoryczną opracowania (np. wiedzy krajoznawczej, historycznej, geograficznej, etnograficznej),
– poziom literacki oraz wyraz artystyczny pracy (np. przyjęte rozwiązania plastyczne, jakość fotografii, strona edytorska),
– poziom techniczny prac, szczególnie w przypadku prac multimedialnych

Prace (etap wojewódzki) wraz z kartą uczestnictwa oraz oświadczeniem uczestnika
i jego rodzica(ów)/opiekuna prawnego(załącznik nr 2a) oraz oświadczenie nauczyciela/opiekuna (załącznik nr 2b)należy złożyć do dn. 15.01.2023r
. na adres:

Oddział PTTK w  Opocznie   Halina  Kaftan  26-300 Opoczno  ul. Partyzantów  38 B m 23      e-mail: halina@opoczno.pttk.pl

Załączniki do regulaminu:
– „Karta identyfikacyjna pracy” (załącznik nr 1)
– Oświadczenie uczestnika i jego rodzica(ów)/opiekuna prawnego(załącznik nr 2a)
oraz Oświadczenie nauczyciela/opiekuna (załącznik nr 2b).

Kartę identyfikacyjną pracy oraz oświadczenie uczestnika i opiekuna można pobrać ze strony:http://mlodziez.pttk.pllub w siedzibie Oddziału PTTK  w Opocznie  MDK pokój 39                     tel.  605 125 066

Oddział PTTK Opocznoi  Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiegoserdecznie zachęcają do pisania i składania prac na Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”
Termin zgłoszenia prac na etapwojewódzki do15.01.2023r.

 

XXIXOGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS KRAJOZNAWCZY

RegulaminOgólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego
„Poznajemy Ojcowiznę” –etap wojewódzki.

 1. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” (zwany dalej konkursem) jest inicjatywą z zakresu edukacji krajoznawczo-turystycznej, kierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej.
 2. Konkurs ma charakter cykliczny, odbywa się nieprzerwanie od roku 1994, w edycjach realizowanych w trakcie roku szkolnego.
 3. Organizatorami konkursu są: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
  (w imieniu którego nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK).
 4. Konkurs, stanowi formę edukacji nieformalnej kierowanej do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizatorem etapu wojewódzkiego w roku 2023  jest Oddział PTTK  w Opocznie

Głównym celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania Ziemi
Ojczystej, promowanie Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć
czasów współczesnych.

Celami szczegółowymi konkursu są:

 • poznawanie Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego,
 • pogłębiane wiedzy o miejscu zamieszkania, walorach krajoznawczo-turystycznych kraju poznawanych indywidualnie lub zespołowo podczas wędrówek,
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu,
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu,
 • nauka dokumentowania poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych,
 • kontynuowanie i upowszechnianie krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych
 • wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej Ojczyzny
 • budowanie poczucia dumy narodowej z bycia Polakiem

Tematyka konkursu:

 • Mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska.
 • Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje.
 • Historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci.
 • Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju.
 • Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne.
 • Nasza szkoła, historia i tradycje SKKT- PTTK w mojej szkole.
 • Moja Ojcowizna – jej miejsce w Polsce i Europie.
 • Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju.
 • Aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Etapy konkursu: szkolny, powiatowy (oddziałowy) organizują jednostki PTTK (koła, kluby, oddziały).
 • etap szkolny może przeprowadzić dana placówka oświatowa, wysyłając na etap wyższy, ilość prac ustaloną z organizatorem wyższego etapu. W przypadku gdy na danym terenie nie jest organizowany etap powiatowy (oddziałowy), prace z etapu szkolnego mogą być złożone na etap wojewódzki,
 • etap wojewódzki organizują poszczególne jednostki regionalne (struktury wojewódzkie). Jednostki regionalne PTTK mogą powierzyć organizację etapu wojewódzkiego oddziałom PTTK,
 • etap centralny organizuje Zarząd Główny PTTK
 1. Terminy zgłaszania prac na poszczególne etapy konkursu:
 • etap szkolny do 1 grudnia,
 • etap powiatowy (oddziałowy) do 15 stycznia,
 • etap wojewódzki do 1 marca,
 • etap centralny do 31 marca.
 1. Konkurs na wszystkich etapach przeprowadzany jest w trzech kategoriach: prace tradycyjne indywidualne, prace tradycyjne zespołowe, prace multimedialne (indywidualne i zespołowe oceniane łącznie). Prace zespołowe mogą być tworzone przez grupy liczące od 2 do 4 uczestników.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w następujących typach szkół: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe.
 3. Podstawą udziału w konkursie jest samodzielne przygotowanie pracy konkursowej,
  w oparciu o własną dokumentację krajoznawczo-turystyczną. Praca konkursowa jest rodzajem opracowania krajoznawczego, w którym autor lub autorzy opisują
  w ciekawy sposób np.: obiekty krajoznawcze, tradycje kulturowe, wydarzenia historyczne, wzbogacając opis własnymi zdjęciami, rysunkami, wywiadami lub innym materiałem dokumentacyjnym.
 4. Prace zgłaszane do konkursu powinny zawierać elementy własnej oceny: obserwowanych zjawisk, zebranego materiału – unikać należy zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań (nadmierne cytowanie z przewodników
  i innych opracowań krajoznawczych będzie prowadziło do dyskwalifikacji pracy).
 5. Przygotowywane prace nie mogą być wykonywane w formacie większym niż A4. Praca konkursowa wraz z załącznikami swą objętością nie może przekraczać 60 stron. Jeśli jest to możliwe do pracy tradycyjnej należy dołączyć płytę CD z zapisem pracy w formacie pdf, rtf lub innym tekstowym Prace multimedialne powinny trwać maksymalnie 15 minut.
 6. Przez prace multimedialne rozumie się: filmy, prezentacje na CD, strony www – niebędące uzupełnieniem, bądź rozszerzeniem prac drukowanych lub pisanych ręcznie. Nadsyłane prace multimedialne muszą odtwarzać się z nośnika, na którym zostały przygotowane (serwer www) lub przesłane (CD, DVD, pamięć przenośna). Autor zobowiązany jest podać nazwę i numer minimalnej wersji programu, w którym praca powinna być odtwarzana.
 7. Przygotowując pracę na konkurs, autorzy mogą korzystać z rad i pomocy opiekuna pracy oraz konsultacji z doświadczonymi krajoznawcami
 8. Prace indywidualne lub zespołowe mogą być przygotowane przez uczestników pod opieką jednego nauczyciela lub innej pełnoletniej osoby. W przypadku zespołów liczących 3 i 4 uczestników dopuszcza się przygotowywanie prac pod opieką dwóch nauczycieli, osób pełnoletnich.
 9. W przypadku prac drukowanych lub pisanych ręcznie na stronie tytułowej pracy należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów oraz imię/imiona i nazwisko/nazwiska opiekuna/opiekunów.
  Na kolejnej stronie należy umieścić dane według wzoru, którym jest „Karta identyfikacyjna pracy” (zwana dalej kartą) stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  W przypadku prac multimedialnych, dane te zawarte są na „Karcie identyfikacyjnej pracy” natomiast nośnik, na którym znajduje się praca, powinien być oznaczony
  w sposób pozwalający zidentyfikować autora i tytuł pracy.
 10. Do każdej pracy zgłaszanej na Konkurs musi zostać załączona wypełniona „karta identyfikacyjna pracy”. Nie może być ona połączona z pracą w sposób trwały – należy zachować możliwość jej odłączenia bez możliwości uszkodzenia zarówno karty jak
  i pracy.
  Dane zawarte w karcie stanowią dla organizatorów poszczególnych etapów konkursu, podstawę do przygotowania protokołów, list rankingowych oraz dyplomów dla uczestników. Oryginalna karta wędruje wraz z pracą poprzez poszczególne etapy konkursu i jest archiwizowana przez organizatora najwyższego etapu, do którego trafiła praca.
 11. Strona końcowa pracy powinna zawierać bibliografię (wykaz publikacji, opracowań
  i innych źródeł, z których korzystano przy jej pisaniu.
 12. Do każdej pracy zgłoszonej na dany etap Konkursu muszą zostać załączone każdorazowo odpowiednie „Oświadczenie uczestnika i jego rodzica(ów)/ opiekuna prawnego” (załącznik nr 2a) oraz „Oświadczenie nauczyciela/opiekuna” (załącznik
  nr 2b). Na każdy kolejny etap Konkursu należy przygotować i podpisać oddzielne oświadczenia, których adresatem jest organizator danego etapu (zgodnie z komunikatem danego etapu Konkursu). Oświadczenia pozostają w dokumentacji danego etapu Konkursu.Postanowienia końcowe
 1. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację danych osobowych autora i opiekuna (imię, nazwisko, miejscowość, szkoła) w protokołach konkursu oraz oficjalnych informacjach konkursowych.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość publikowania wybranych prac konkursowych zgodnie z prawem autorskim.
 3. Autorzy prac, wyrażają pisemną zgodę na ewentualną publikację opracowań
  w dowolnej formie przez organizatorów.
 4. Administratorami danych osobowych jest Oddział PTTK w   Opocznie
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”
  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, skargi
  do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  Administratorzy udostępniają w protokole dane osobowe zwycięzców etapu rejonowego, organizatorometapu wyższego rzędu, którzy są odrębnymi administratorami danych osobowych

Komisja będzie oceniać:
– zawartość merytoryczną opracowania (np. wiedzy krajoznawczej, historycznej, geograficznej, etnograficznej),
– poziom literacki oraz wyraz artystyczny pracy (np. przyjęte rozwiązania plastyczne, jakość fotografii, strona edytorska),
– poziom techniczny prac, szczególnie w przypadku prac multimedialnych

Prace (etap wojewódzki) wraz z kartą uczestnictwa oraz oświadczeniem uczestnika
i jego rodzica(ów)/opiekuna prawnego(załącznik nr 2a) oraz oświadczenie nauczyciela/opiekuna (załącznik nr 2b) należy złożyć do dn. 15.01.2023r
. na adres:

Oddział PTTK w  Opocznie   Halina  Kaftan  26-300 Opoczno  ul. Partyzantów  38 B m 23      e-mail: halina@opoczno.pttk.pl

Załączniki do regulaminu:
– „Karta identyfikacyjna pracy” (załącznik nr 1)
– Oświadczenie uczestnika i jego rodzica(ów)/opiekuna prawnego(załącznik nr 2a)
oraz Oświadczenie nauczyciela/opiekuna (załącznik nr 2b).

Kartę identyfikacyjną pracy oraz oświadczenie uczestnika i opiekuna można pobrać ze strony:http://mlodziez.pttk.pl lub w siedzibie Oddziału PTTK  w Opocznie  MDK pokój 39                     tel.  605 125 066

Regulamin_Poznajemy_Ojcowizne_zal_1_karta_identyfikacyjna

poznajemy ojcowiznę 2022 – 2023 Opoczno

Regulamin_Poznajemy_Ojcowizne_zal_2_oswiadczenia (2a,2b) — kopia