(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

RESTAURACJA HANA SUSHI MANUFAKTURA

42 634 00 60

ul. Karskiego 5
90-001 Łódź

http://hanasushi.pl