(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Szansa na nowy start – nowy program Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z najnowszej oferty naszego partnera – Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która rozpoczęła nowy projekt o nazwie „Szansa na nowy start”.

Tytuł projektu: „Szansa na nowy start”.

Okres realizacji projektu: 01.02.2022- 31.12.2023.

Celem projektu „Szansa na nowy start” jest zwiększenie w okresie 01.02.2022-31.12.2022 aktywności zawodowej u 50 osób (min. 50% kobiet) z woj. łódzkiego poprzez poprawę zdolności adaptacyjnych osób do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań typu outplacement .

Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz spełniające jedno z kryteriów:
– osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
– osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Do realizacji tego celu został przewidziany zestaw instrumentów zapobiegających negatywnym skutkom zmian gospodarczych w regionie i zatrudnienia przez osoby, które w wyniku zmian gospodarczych zostały zwolnione lub są zagrożone utratą zatrudnienia. Uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:
• doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
• szkolenia i kursy zawodowe dla 20 osób,
• bezzwrotne wsparcie finansowe dla 30 osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie:
• szkoleń i doradztwa indywidualnego przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej,
• wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w kwocie 23 050,00 zł,
• wsparcia pomostowego przez okres 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2000 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://larr.pl/szansa-na-nowy-start?fbclid=IwAR2X_j4gJSO5Io3VEUK9UllFo9PXRYCWAdideKR4Jh9w8Gzcwc0tdEPO3vk