(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Turystyka Zrównoważona – nowy kierunek na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Turystyka zrównoważona to nowy kierunek Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Są to studia stacjonarne II stopnia, które ruszają od roku akademickiego 2022/23. Warto dodać, iż jest to pierwszy taki kierunek w Polsce.

Kierunek Turystyka Zrównoważona będzie kształcić w zakresie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju w turystyce i rekreacji, określonych w rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 r.

W trakcie dwuletnich studiów słuchacze dowiedzą się m.in.:

– jak świadomie organizować turystykę i przestrzeń turystyczną, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju oraz takimi ideami, jak Leave No Trace, Slow Tourism, Ecotourism, Slow City, Green City,

– jak odpowiedzialnie i etycznie czerpać  z zasobów przyrodniczych i antropogenicznych oraz jak chronić dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe dla przyszłych pokoleń,

– jak dbać o swoje  otoczenie w duchu poszanowania drugiego człowieka,

– jak tworzyć i organizować lokalne produkty turystyczne i jak promować lokalność.

Przekazana wiedza akademicka będzie wsparta analizą przykładów dobrych  praktyk z Polski i świata. Studenci zapoznają się  z narzędziami badawczymi (w tym GIS), pozwalającymi na naukowe zrozumienie zjawisk we współczesnej turystyce i rekreacji, metodami planowania przestrzeni turystycznej oraz sposobami budowania strategii turystycznych. Do wyboru zaproponowane zostaną przedmioty fakultatywne, prowadzone w języku polskim i angielskim, obejmujące szeroką problematykę zrównoważonego  rozwoju w turystyce i rekreacji. Podczas ćwiczeń terenowych słuchacze odbędą badania naukowe oraz poznają przykłady realizacji celów zrównoważonego rozwoju w turystyce w wybranym regionie Polski. Będą mieć możliwość wzięcia udziału w projektach badawczych i edukacyjnych w kraju i za granicą, realizujących problematykę turystyki zrównoważonej.

Wśród głównych przedmiotów należy wymienić: problemy współczesnego świata, podstawy turystyki, globalne problemy turystyki, etyka zrównoważonego rozwoju, społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, polityki zrównoważonego rozwoju, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w turystyce, infrastruktura w turystyce zrównoważonej, metodologia badań turystyki, metody badań ilościowych i jakościowych, GIS, przestrzeń turystyczna, planowanie przestrzenne w turystyce, strategie rozwoju turystyki, English Workshops, projekt badawczy.

Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi UŁ, a w ramach wykładów eksperckich naukowcy z Polski i zagranicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz zaproszeni goście.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. Kandydaci powinni posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2.

Zapisy na www.rekrutacja.uni.lodz.pl