VOUCHER TURYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Regulamin udziału w akcji „Voucher Turystyczny”

edycja pierwsza

§1

 1. Akcja „Voucher Turystyczny” („Akcja”) jest działaniem promocyjnym, mającym na celu wsparcie branży turystycznej Województwa Łódzkiego i propagowanie udziału turystów krajowych i zagranicznych w wyjazdach turystycznych na terenie Województwa Łódzkiego.
 2. W ramach Akcji podmioty świadczące zgodnie z prawem usługi na terenie Województwa Łódzkiego („Partner”/„Partnerzy”) oferują produkty i usługi na rzecz turystów świadczone w ramach swojej działalności.
 3. Organizatorem Akcji jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-009, ul Sienkiewicza 67.
 4. Termin realizacji Akcji: od 20 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 5. W ramach Akcji Organizator zamieszcza na swojej stronie internetowej hiperłącze (link) do strony internetowej Partnera. Poza tym na stronie Organizatora mogą zostać zamieszczone informacje zawierające nazwę (oznaczenie) Partnera, krótki opis oferowanego przez Partnera w ramach Akcji produktu/usługi oraz udostępnione przez Partnera zdjęcie (merytorycznie związane z udziałem w Akcji).
 6. Organizator nie pośredniczy w sprzedaży produktów lub świadczeniu usług przez Partnera, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów i usług świadczonych przez Partnera.
 7. W przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń związanych z produktami/usługami oferowanymi przez Partnera, Partner zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie, w szczególności zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej względem poszkodowanego oraz stosownie do okoliczności – do wstąpienia lub przystąpienia do toczącego się postępowania sądowego.

§2

 1. Podmiot ubiegający się o udział w Akcji zobowiązany jest przygotować na potrzeby Akcji pakiet produktów lub usług, które w okresie od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. będą:

1) sprzedawane za cenę nie wyższą w stosunku do ceny regularnej
lub
2) sprzedawane za cenę niższą w stosunku do ceny regularnej,

z zastrzeżeniem, że świadczenie ww. usług/sprzedaż ww. produktów będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozpocznie się po zakończeniu obowiązywania ograniczeń dotyczących danej branży  związanych z epidemią koronawirusa.

 1. W ramach Oferty, podmiot ubiegający się o udział w Akcji jest zobligowany do wyboru jednego z dwóch możliwych jej wariantów:

1) przygotowanie i sprzedaż vouchera wyłącznie wśród turystów krajowych,
2) przygotowanie i sprzedaż vouchera wśród turystów krajowych oraz zagranicznych, przy czym wybór tej opcji łączy się z obowiązkiem posiadania strony internetowej co najmniej w języku polskim i angielskim oraz przygotowania opisu vouchera na stronie internetowej podmiotu ubiegającego się o udział w Akcji również w języku angielskim.

 1. Voucher może obejmować jedynie produkty i usługi, które znajdują się w stałej ofercie Partnera, tym samym nie może ona obejmować produktów lub usług wprowadzonych do oferty Partnera jedynie na czas trwania Akcji.
 2. Produkty lub usługi, objęte voucherem, realizowane będą w normalnych godzinach funkcjonowania obiektów, których dotyczą.
 3. Partner zamieści co najmniej na swojej stronie internetowej, w zakładce poświęconej Akcji i sprzedaży voucherów, wyraźną informację, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za świadczenia Partnera objęte voucherem oraz ich jakość.

§3

 1. Podmiot zainteresowany udziałem w Akcji zobowiązany jest do przesłania oferty na adres poczty elektronicznej: biuro@rotwl.pl
 2. Ofertę należy przesłać na formularzu przygotowanym przez Organizatora, dostępnym na stronie www.lodzkie.travel
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4, o czym poinformuje na stronie internetowej Akcji niezwłocznie po zmianie terminu.
 4. Partner zobowiązany jest do umieszczenia informacji o uczestnictwie w Akcji na swojej stronie internetowej, w dniu wskazanym przez Organizatora.
 5. W przypadku, gdy:

1) podane przez podmiot zainteresowany udziałem w Akcji informacje są nieprawdziwe,
2) podmiot zainteresowany udziałem w Akcji lub jego voucher nie spełnia wskazanych w Regulaminie warunków udziału w Akcji,

3) zakres danych podanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, lub voucher budzą uzasadnione podejrzenie dotyczące rzetelności podmiotu zainteresowanego udziałem w Akcji;

Organizator nie kwalifikuje takiego podmiotu jako Partnera, o czym powiadamia Partnera przesyłając stosowną informację na adres e-mail, wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, w trakcie trwania Akcji, lub poważnego naruszenia przez Partnera niniejszego Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu Partnera z udziału w Akcji. Postanowienie ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§4

 1. Partner zobowiązany jest do rozpoczęcia sprzedaży vouchera w ustalonym przez Organizatora terminie. Wymóg powyższy nie dotyczy podmiotów, które nie prowadzą przedsprzedaży.
 2. Partner zobowiązuje się umożliwić każdemu klientowi skorzystanie z vouchera, na warunkach wskazanych w zgłoszeniu.
 3. W przypadku wyczerpania limitu produktów i usług objętych voucherem, Partner zobowiązany jest do:

1) niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora,
2) umieszczenia informacji o wyczerpaniu się limitu na swojej stronie internetowej pod adresem wskazanym w zgłoszeniu.

 1. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z brakiem możliwości skorzystania z vouchera ponosi wyłącznie Partner.
 2. Partner zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o zawieszeniu bądź zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

§5

 1. Partner zobowiązuje się do wypełnienia arkusza ewaluacyjnego, przesłanego przez Organizatora na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, po zakończeniu Akcji.
 2. W przypadku, gdy prowadzone będą przez Organizatora badania ankietowe wśród klientów korzystających z produktów/usług świadczonych w ramach Akcji, Partner wyraża zgodę na przeprowadzenie badań na terenie swojego obiektu.

§6

 1. Organizator udziela Partnerom zgody na wykorzystanie materiałów graficznych oraz logo, umieszczonych na stronie internetowej lodzkie.travel. Zgoda na wykorzystanie przez Partnerów ww. materiałów graficznych i logo obejmuje ich umieszczenie przez Partnerów na swoich stronach internetowych wyłącznie w celu informacji o Akcji. Wszelkie inne formy wykorzystania materiałów graficznych i logo przez Partnerów lub inne podmioty wymagają pisemnej zgody Organizatora.
 2. W przypadku naruszenia przez Partnera przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia Partnerowi zgody na wykorzystanie przez niego materiałów graficznych i logo.

O cofnięciu zgody na wykorzystanie materiałów graficznych i logo Organizator poinformuje Partnera drogą elektroniczną.

 1. Partner udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie przekazanych przez Partnera informacji, zdjęć, logo oraz innych materiałów graficznych w celu promocji i informacji o Akcji w szczególności poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej www.lodzkie.travel oraz w ulotkach i plakatach informacyjnych lub innego rodzaju publikacjach.
 2. Partner udziela Organizatorowi zgody na zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora hiperłącza (link) do strony internetowej Partnera.
 3. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust. 3 i 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji.

§7

 1. Organizator stosuje przepisyRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 5 „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” lub „RODO”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach udziału w Akcji promocyjnej, co do zasady jest to zgoda wyrażona przez podmiot ubiegający się o udział w Akcji.
 3. Podmiot ubiegający się o udział w Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu rejestracji zgłoszenia, uczestnictwa w bieżącej edycji Akcji i dalej w celu promowania Akcji oraz pozyskania Partnerów dla kolejnych jej edycji, jak również oświadcza, że jest w pełni uprawniony do wyrażenia zgody w powyższym zakresie
 4. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@rotwl.pl. Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację zgłoszenia i udział w Akcji, w związku z czym będzie równoznaczny z wykluczeniem z udziału w Akcji.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  a) administratorem danych osobowych podmiotu zainteresowanego udziałem w Akcji, jak w § 3 ust. 1 oraz Partnera Akcji, jak w § 1 ust. 2 jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi,
 6. b) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować mailowo pod adresem biuro@rotwl.pl. lub listownie na adres korespondencyjny administratora Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź,
 7. c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez podmiot zainteresowany zgody (art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); w związku z rejestracją zgłoszenia do udziału w bieżącej edycji Akcji jak w § 3 ust. 1 i dalej w celu pozyskiwania Partnerów i promowania kolejnych edycji Akcji,
  d) dane osobowe będą pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych udziałem w Akcji wymienionych w § 3 ust. 1 oraz Partnerów Akcji jak w § 1 ust. 2;
  e) odbiorcą danych osobowych będzie wykonawca materiałów promocyjnych, który w celu wysyłki do Partnerów Akcji materiałów promocyjnych otrzyma dane korespondencyjne zgłoszonych do Akcji obiektów,
 8. f) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  g) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Akcji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 9. h) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane,
 10. i) z zastrzeżeniem lit. g), dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji o Akcji lub do czasu zaprzestania organizowania Akcji, z tym, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych,
 11. j) uczestnik Akcji wymieniony w § 3 ust. 1 oraz w § 1 ust. 2 ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  k) uczestnik Akcji wymieniony w § 3 ust. 1 oraz w § 1 ust. 2 ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl

§8

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem lodzkie.travel/voucher
 2. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień o zmianie- poprzez wysłanie wiadomości e-maila do Partnera.
 3. Organizator w szczególnie uzasadnionych przypadkach w każdym czasie zastrzega sobie prawo rezygnacji z prowadzeniaAkcji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Partnerów niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących ich voucherów bądź ich samych.
 5. Partner biorąc udział w Akcji potwierdza, że rozumie i akceptuje zasady Akcji określone w Regulaminie i będzie się do nich stosować.
 6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Akcji. Materiały reklamowe (w tym materiały reklamowe Partnerów) mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 7. Akcja nie jest organizowana, wspierana ani sponsorowana przez serwis Instagram lub Facebook, jego właścicieli czy administratorów.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie www.lodzkie.travel/voucher