Zamki województwa łódzkiego


Zamek Królewski w Łęczycy

Zamek został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego, prawdo-podobnie w latach 1357-1370. Jest typowym obiektem dla tego okresu budownictwa, pełniącym rolę obronno-mieszkalną. Ogrodzony był fosą, z wjazdem przez most zwodzony.

W swoich murach gościł trzech polskich królów: Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę. Obecnie w warowni znajduje się muzeum Ziemi Łęczyckiej z bogatym zbiorem rzeźb diabła Boruty. Cyklicznie odbywają się w tej średniowiecznej scenerii turnieje rycerskie.

Burzliwa historia kraju miała duży wpływ na losy i kondycję zamku.  W 1406 roku miasto, zamek zostały spalone przez Krzyżaków, ale już w 1409 roku Władysław Jagiełło zwołał tu przeciw nim sejmi warownię odbudowano. Po Bitwie pod Grunwaldem król osadził w Łęczycy część jeńców krzyżackich.

Sejmy odbywały się tu jeszcze w latach: 1420, 1448, 1454 i 1462. Wkrótce po ostatnim zjeździe zabudowania uległy pożarowi i zamek pozostawał w częściowej ruinie przez następny wiek.W latach 1563-1565 z inicjatywy kasztelana sieradzkiego i łęczyckiego, podskarbiego królewskiego Jana Lutomierskiego wyremontowano i rozbudowano łęczycką warownię, która znów tętniła życiem.W połowie XVII wieku zaraza, pożary, a następnie najazd Szwedów ponownie przyczyniły się do znacznego zniszczenia zamku i miasta. W XVIII wieku warownia przechodziła kolejne zmiany pod zaborem Prus. Po kon­gre­sie wie­deń­skim w 1815 ro­ku wa­row­nię prze­ję­ła Ko­mi­sja Woj­ny Kró­les­twa Pol­skie­go, a nas­tęp­nie prze­ka­za­ła do u­żyt­ku na ma­ga­zy­ny i la­bo­ra­to­rium pro­cho­we. Na początku XIX wieku miejscowa ludność pozyskiwała z ruin materiał budowlany. Jednak przekazanie zamku ówczesnej władzy miasta przerwało dalszą dewastację. Dopiero po II wojnie światowej zamek przeznaczono na Muzeum Regionalne, a w la­tach 1964-76 został od­bu­do­wa­ny.

Zamek Królewski w Opocznie

Choć historia zamku sięga XIV wieku i pierwotnie wybudowany był w stylu gotyckim, to podczas burzliwych dziejów został niemalże całkowicie zniszczony i tylko częściowo obudowany w XVII wieku. Obecny wygląd zawdzięcza przebudowie w XIX wieku. Dziś mieści się w nim  Muzeum Regionalne.

Zamek peł­nił funk­cje u­rzę­do­we i ad­mi­nis­tra­cyj­ne – sta­no­wił sie­dzi­bę miej­sco­wych sta­ros­tów – o czym in­for­mu­ją za­cho­wa­ne do­ku­men­ty z 1399 ro­ku. W XVI wieku gmach u­legł znisz­cze­niu i przez długi czas stał o­pus­to­sza­ły. Znaj­du­jąc się w częś­cio­wej ru­i­nie pod­u­padł tak bar­dzo, że w ro­ku 1599 za poz­wo­le­niem Zyg­mun­ta III Wa­zy w je­go zew­nętrz­nym mu­rze prze­bi­to no­wą bra­mę miej­ską, a wew­nętrz­ny dzie­dzi­niec przek­ształ­co­no w uli­cę. Oko­ło 1620 ro­ku wa­row­nia zos­ta­ła od­bu­do­wa­na z przez­na­cze­niem na kan­ce­la­rię grodz­ką, ale już 30 lat póź­niej po­now­nie – tym razem Szwedzi – do­pro­wa­dzi­li ją do u­pad­ku.W XVIII wie­ku zam­ko­wa wie­ża być mo­że mieściła jesz­cze wię­zien­ne cele, z cza­sem jed­nak gmach zos­tał o­pusz­czo­ny i już w po­ło­wie XIX stu­le­cia był zru­jnowany.Przy­wró­co­no go do ży­cia, lecz już w bardzo zmie­nio­nym stylu. W XX wie­ku u­at­rak­cyj­nio­no, do­da­jąc re­ne­san­so­we at­ty­ki, bo­nio­wa­ne por­ta­le i ar­ka­do­wą we­ran­dę. Po za­koń­cze­niu II wo­jny bu­dy­nek służył ja­ko szpi­tal miej­ski, później bib­lio­te­ka po­wia­to­wa, a od 1976 ro­ku ma tu­taj swą sie­dzi­bę Mu­ze­um Re­gio­nal­ne.

Muzeum Regionalne w Opocznie
Plac Zamkowy 1
26-300 Opoczno
tel./fax: +48 44 755 23 19
e-mail: info@muzeumopoczno.pl

Zamek w Oporowie

Wzniesiony został w latach 1434 – 1449 przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Władysława Oporowskiego. Jest jedną z najlepiej zachowanych budowli obronnych średniowiecznej architektury w Polsce. Do warowni położonej na wyspie prowadzi drewniany most, kiedyś zwodzony. W stylowo odnowionych komnatach mieści się muzeum z ekspozycją wnętrz dworskich. Zamek otoczony jest pięknym zabytkowym parkiem, w którym rosną rzadkie gatunki drzew:, m.in. cyprysik Lawsona, kłęk kanadyjski czy lipa amerykańska.

Zamek oporowski, pomimo sześciu wieków jego użytkowania, zachował swój wspaniały go­tycki charakter dzięki dbałości kolejnych właścicieli: Oporowskich, Tarnowskich, Orsetti, Karskich i zabiegom restauracyjnym, które były przeprowadzone w obiekcie już po wojnie. Ostatnich prawowitych właścicieli wysiedlono w 1942roku  i od tego czasu Oporowem zarządzali Niemcy. Po zakończeniu II wojny zamek przeszedł na własność Skarbu Pań­stwa i został rozparcelowany. Po 1947 roku rozpoczęto kompleksowy remont zamku, a dziesięć lat póź­niej decyzją ministra kultury i sztuki zorganizowano w nim muzeum z ekspozycją wnętrz dwor­skich. Dziś to najpiękniejszy obiekt warowny w województwie łódzkim i jeden z bar­dziej urokliwych w naszym kraju. W  wiernie odrestaurowanych komnatach prezentowane są zbiory obrazów i rzeźb, bogato zdobione meble, militaria oraz wyroby rzemiosła artystycznego.

Muzeum – Zamek w Oporowie
99-322 Oporów
tel: (24) 28 59 122
e-mail: zamekoporow@poczta.onet.pl

Zamek Królewski w Piotrkowie Trybunalskim

Został wybudowany w latach 1512- 1519 z inicjatywy króla Zygmunta I Starego na miejscu drewnianego obiektu obronnego z XIII wieku. Stanowił siedzibę władcy podczas obrad sejmu. Zamek był świadkiem wielupamiętnych wydarzeń, podczas których toczyły się i rozstrzygały najważniejsze sprawy dawnej Rzeczypospolitej. Ważyły się także losy monarchów, co jest dobrze udokumentowane do dziś w zbiorach muzeum, które ma siedzibę w zamku.

Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie

Budowla pochodzi z XIV wieku. Inicjatorem wzniesienia siedziby arcybiskupów gnieźnieńskich był biskup Jarosław Bogoria Skotnicki. Obecnie w murach warowni mieści się stylowy hotel i restauracja Herbowa. Zamek otacza piękny park, w którym znajduje się ponad 60 gatunków drzew i krzewów, w tym wiele egzotycznych. Co roku na początku lipca odbywa się tu turniej rycerski i jarmark uniejowski.