(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie ‘Dobry kurs na przyszłość”

Celem projektu „Dobry kurs na przyszłość” jest zwiększenie w okresie 02.11.2021-30.06.2023r aktywności zawodowej u 70 osób (40-K, 30-M) z woj. łódzkiego poprzez poprawę zdolności adaptacyjnych osób do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań typu outplacement,

 Start rekrutacji do ścieżki dotacyjnej 30.05.2022 r. 

Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz:

– Osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

– Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Do realizacji tego celu został przewidziany zestaw instrumentów zapobiegających negatywnym skutkom zmian gospodarczych w regionie i zatrudnienia przez osoby, które w wyniku zmian gospodarczych zostały zwolnione lub są zagrożone utratą zatrudnienia. Uczestnicy objęci wsparciem otrzymają.:

  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
  • bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie:
  • szkoleń i doradztwa indywidualnego przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w kwocie 23 050,00 zł,
  • wsparcia pomostowego przez okres 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2000 zł.

Szczegóły projektu i dokumenty do pobrania na stronie ŁARR: https://larr.pl/dotacja-outplacement-lodzkie?fbclid=IwAR1szoh_YnwdqDVWY-qgs-H2P3DAeyhbfztVtDMPlcBqSvlQoHS5IoZ8x4o