PEŁNE BRZMIENIE STATUTU PO ZMIANACH – PO UCHWALENIU UCHWAŁY NR 06/2023 NA WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW ROTWŁ W DNIU 23.02.2023 R.

STATUT
REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – , pobierz DOCX, STATUT-pelne-brzmienie-po-zmianach

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1
1. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego zwana dalej Organizacją jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.
2. Organizacja może jednocześnie używać nazwy w języku angielskim – Tourism Organisation of Province Łódź.

§ 2
Organizacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zmianami), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji
Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 ze zmianami).

§ 3
Terenem działania Organizacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Łódź. Dla właściwego realizowania swoich celów Organizacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
Organizacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5
Czas trwania Organizacji jest nieograniczony. Sposób rozwiązania Organizacji określa rozdział VI.
Rozdział II
Cele, zadania i zakres działania Organizacji

§ 6
1. Organizacja została powołana i działa w celu:
1) kreowania i upowszechniania wizerunku województwa łódzkiego, jako regionu atrakcyjnego turystycznie zarówno w kraju jak i za granicą,
2) popularyzacji i rozwoju turystyki w województwie łódzkim,
3) integracji środowiska turystycznego województwa poprzez współpracę sektora publicznego – samorządów terytorialnych – z sektorem gospodarki turystycznej, stowarzyszeniami działającymi w zakresie turystyki oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki,
4) stworzenia spójnego systemu promocji turystycznej zarówno na szczeblu regionalnym jak i ogólnopolskim oraz poza granicami kraju,
5) wzrostu liczby turystów przyjeżdżających do województwa, czego konsekwencją jest wzrost wpływów finansowych,
6) ułatwienia identyfikacji województwa w kampaniach reklamowo-promocyjnych przez standaryzację wydawnictw, materiałów reklamowych i wystroju stoisk województwa na imprezach targowych,
7) współpracy z Polską Organizacją Turystyczną,
8) stymulowania tworzenia struktur lokalnych dla promocji i rozwoju produktów turystycznych,
9) stworzenia systemu informacji turystycznej współpracującego z systemem POT oraz z systemami w Unii Europejskiej,
10) doskonalenia kadr turystycznych, prowadzenia badań rynkowych, analiz i monitorowania ruchu turystycznego oraz upowszechniania wiedzy z zakresu rozwoju gospodarki i przemysłu turystycznego,
11) wspierania rozwoju turystyki w tym związanej ze zdrowiem, sportem powszechnym i rekreacją zdrowotną oraz promocji i upowszechniania wiedzy, a także działań w zakresie turystyki zdrowotnej
12) rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych, jej promocji oraz upowszechniania wiedzy o turystyce wśród osób niepełnosprawnych
13) upowszechniania wiedzy i promocji dziedzictwa kulturowego, w tym historycznego Polski oraz promocja polskiej kultury w kraju i za granicą
14) promocji i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym regionu oraz ochronie środowiska, jako podstawowego warunku rozwoju turystyki w tym turystyki na obszarach wiejskich
15) upowszechniania wiedzy z zakresu gospodarki i przemysłu turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem produktu turystycznego, jako podstawowego celu działań w tej sferze
16) upowszechniania wiedzy oraz realizacji działań dotyczących podnoszenia kwalifikacji w
zawodach związanych z branżą turystyczną i możliwości przekwalifikowania (zdobycia nowego
zawodu) osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym.
2. Podstawowe zadania Organizacji to:
1) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi
działającymi w zakresie turystyki oraz stowarzyszeniami turystycznymi i wszelkimi podmiotami
realizującymi cele i zadania w zakresie promocji i rozwoju turystyki,
2) kształtowanie wizerunku Województwa, jako regionu o bogatym dziedzictwie i ciekawej
kulturze, a także regionu, gdzie można aktywnie spędzić czas, uprawiać w rekreacyjnej formie
różne sporty i rodzaje turystyki w atrakcyjnym środowisku naturalnym,
3) stymulowanie, współpraca w zakresie tworzenia, rozwoju i promocji produktu turystycznego ze
szczególnym uwzględnieniem:
– turystyki miejskiej;
– turystyki kulturowej;
– turystyki aktywnej;
– turystyki na obszarach wiejskich;
– turystyki biznesowej;
– turystyki zdrowotnej;
– turystyki osób niepełnosprawnych;
– turystyki historycznej.
4) działanie na rzecz podnoszenia jakości produktu turystycznego,
5) inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
6) promocja turystyki i Województwa w kraju i za granicą poprzez:
– wydawnictwa i materiały promocyjne;
– współpracę z mediami;
– targi i wystawy;
– public relations;
– seminaria, prezentacje i warsztaty;
– rozwój informacji turystycznej;
– kampanie reklamowe;
– pogłębianie znajomości rynków zagranicznych;
– współpraca z organizacjami międzynarodowymi.
7) prowadzenie kursów i szkoleń branżowych, imprez studyjnych
8) prowadzenie badań w zakresie turystyki, gromadzenie i analiza danych
9) prowadzenie informacji turystycznej województwa łódzkiego
10) prowadzenie i stała rozbudowa turystycznych portali internetowych oraz innych narzędzi on-
line promujących walory turystyczne województwa łódzkiego
11) współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi
12) współpraca Wojewódzkim Urzędem Statystycznym
13) współpraca z instytucjami i organizacjami realizującym zadania z zakresu zmniejszania
bezrobocia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
14) realizacja projektów z zakresu szeroko rozumianej turystyki
15) promocja podmiotów, obiektów, wydarzeń oraz inicjatyw służących rozwojowi turystyki
16) inne działania sprzyjające rozwojowi turystyki w Województwie Łódzkim.

§ 7
1. Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na
realizację celów statutowych.
2. Działalność gospodarcza będzie polegała na:
1) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
2) 58.11.Z Wydawanie książek,
3) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
4) 58.13.Z Wydawanie gazet,
5) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych,
6) 58.19.Z Pozostała działalność,
7) 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
8) 58,29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
9) 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
10) 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – dot.
wyłącznie: nadawania programów telewizyjnych przez Internet,
11) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem – dot. wyłącznie: działalności związanej z
projektowaniem struktury i zawartości bazy danych,
12) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność dot. wyłącznie: przechowywania danych, działalności związanej z bazami danych;
13) 63.12.Z – Działalność portali internatowych – dot. wyłącznie: działalności portali
internetowych,
14) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
15) 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji –
dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w
radio i telewizji,
16) 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych –
dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych,
17) 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet) – dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i
miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
18) 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach – dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele
reklamowe w pozostałych mediach,
19) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
20) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
21) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
22) 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
23) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie Organizacji dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 9
1. Członkami zwyczajnymi mogą być jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające
przedsiębiorców z dziedziny turystyki, stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki oraz inne
osoby prawne akceptujące statut organizacji.
2. Członek Zwyczajny działa poprzez swojego przedstawiciela, który w jego imieniu realizuje prawa i
obowiązki członka wynikające z przynależności do Organizacji.
3. Członkowie założyciele Organizacji stają się członkami zwyczajnymi Organizacji z chwilą jej
zarejestrowania.
4. Przyjmowanie nowych członków Organizacji dokonuje Zarząd na podstawie pisemnego wniosku.
5. Przedstawiciele działający w imieniu członków zwyczajnych mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Organizacji,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów Organizacji,
4) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Organizacji,
5) uczestniczyć we wszystkich pracach Organizacji.
6. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) czynnie uczestniczyć w pracach Organizacji,
2) regularnie opłacać składki członkowskie i zadeklarowane świadczenia,
3) przestrzegać postanowień statutu , regulaminów oraz uchwał Organizacji.
7. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej prowadzące działalność zarobkową uznające zasady działania Organizacji,
które zadeklarują pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną.
8. Członek wspierający posiada prawo do :
1) uczestniczenia z głosem doradczym – za pośrednictwem swojego przedstawiciela – w Walnym
Zgromadzeniu,
2) korzystania z pomocy organizacyjnej i materiałów Organizacji,
3) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Organizacji.
9. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, szczególne zasłużona dla
Organizacji i rozwoju turystyki w regionie.
10. Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd Organizacji, a
uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu.
11. Decyzję o skreśleniu z listy członków Organizacji podejmuje Zarząd w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia z Organizacji,
2) utraty osobowości prawnej,
3) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku w przypadku członków
zwyczajnych,
4) działania na szkodę organizacji, naruszania Statutu i uchwał Organów.
12. W przypadku skreślenia z listy członków Organizacji przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Rozdział IV
Władze Organizacji

§ 10
Władzami Organizacji są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Prezydium Zarządu
4) Komisja Rewizyjna.

§ 11
Kadencja wszystkich władz wybieranych Organizacji trwa 4 lata.

§ 12
Uchwały władz Organizacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 13
1. Najwyższą władzą Organizacji jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku przez Zarząd, który
powiadamia o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej
14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§ 15
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków Organizacji.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku
i obraduje nad sprawami, do których zostało powołane.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd i
powiadamia o tym członków Organizacji nie później niż 14 dni przed terminem obrad, z uwzględnieniem zapisu § 16 ust. 3.

§ 16
1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć:
1) z czynnym i biernym prawem wyborczym przedstawiciele członków zwyczajnych
Organizacji,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie Zarządu i Komisji
Rewizyjnej jeżeli nie są delegowani na Walne Zgromadzenie
3) zaproszeni goście oraz przedstawiciele organu nadzorującego Organizację.
4) członkowie honorowi.
2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie.
3. W przypadku niemożności odbycia Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie z powodu
braku quorum określonego w ust. 2, Zarząd może zwołać drugie Zgromadzenie z identycznym porządkiem obrad w drugim terminie, przy czym termin odbycia drugiego WZC może być wyznaczony w tym samym dniu, nie wcześniej niż 15 minut od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Wyznaczenie terminu drugiego WZC wymaga poinformowania członków Organizacji w sposób właściwy dla zwołania WZC.

§ 17
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie programu działania Organizacji;
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
4) podejmowanie decyzji w zakresie absolutorium dla Zarządu;
5) wybór Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
6) określenie liczby członków Zarządu;
7) uchwalanie zmian statutu;
8) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Organizacji;
9) zatwierdzanie budżetu, wysokości wpisowego i składek członkowskich;
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych do Organizacji;
11) nadawanie godności członka honorowego Organizacji;
12) podejmowanie uchwał o trybie i sposobie rozwiązania Organizacji, i przekazania jej majątku;
13) podejmowanie decyzji dotyczących zbywania majątku.
14) podejmowanie decyzji i uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
15) wyrażenie zgody na przystąpienie ROTWŁ do innych organizacji
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub
tajnym z wyjątkiem większości 2/3 głosów w przypadku uchwał dotyczących:
1) zmian w statucie
2) decyzji o rozwiązaniu Organizacji

§ 18
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 19
1. Zarząd Organizacji składa się z 5-7 przedstawicieli członków zwyczajnych organizacji.
2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium.
3. Ukonstytuowanie się Zarządu Organizacji odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia.
4. Pracami Zarządu Kieruje Prezes.
5. Prezesa podczas jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego wiceprezes lub inny członek
Zarządu

§ 20
Do kompetencji Zarządu Organizacji należy w szczególności:
1) reprezentowanie Organizacji na zewnątrz oraz działanie w jej imieniu,
2) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
3) przyjmowanie nowych członków Organizacji,
4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
5) zaciąganie zobowiązań w imieniu Organizacji w ramach uchwalonego budżetu,
6) zarządzanie majątkiem Organizacji w ramach przyznanych przez Walne Zgromadzenie
uprawnień,
7) powoływanie komisji problemowych w zależności od potrzeb,
8) powoływanie biura Organizacji, jego dyrektora, głównego księgowego lub zlecenie
wykonywania funkcji biura wyspecjalizowanym podmiotom.
9) opracowanie regulaminu pracy Zarządu,
10) określenie zakresu pracy biura Organizacji i nadzór nad nim,
11) podejmowanie uchwał w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej,
12) opracowanie planów działania i składania sprawozdań z działalności,
13) wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych, odznak resortowych i wyróżnień.

§ 21
1. Zarząd Organizacji odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Decyzje Zarządu przyjmowane są w formie uchwał.
3. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub upoważnionego członka Zarządu
5. Uchwały Zarządu wymagają zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej połowy składu
Zarządu.

§ 22
1. Zarząd swoje funkcje kierowania Organizacją wykonuje przy pomocy Biura Organizacji.
2. Biurem Organizacji kieruje Dyrektor, który jest pracownikiem etatowym Organizacji.
3. Dyrektor Biura wykonuje funkcje pracodawcy w imieniu Organizacji wobec wszystkich
pracowników etatowych Biura.
4. Funkcję pracodawcy wobec Dyrektora Biura pełni Prezes Organizacji.

§ 23
1. W skład Prezydium wchodzą: prezes, 2 wiceprezesów, skarbnik i sekretarz.
2. Do kompetencji Prezydium należy kierowanie bieżącą pracą Organizacji pomiędzy posiedzeniami
Zarządu.
3. Do reprezentowania Zarządu w sprawach innych niż wymienione w § 29 ma prawo Prezes lub
osoby upoważnione przez Zarząd.

§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Organizacji.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie
i reprezentujących członków zwyczajnych.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i członkowie.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Organizacji.
5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie
każdego członka Komisji, nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o zatwierdzony regulamin.

§ 25
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Organizacji;
2) kontrola bieżącej pracy Organizacji;
3) ocena działalności statutowej i finansowej Organizacji oraz występowanie
z odpowiednimi wnioskami;
4) żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie działalności Organizacji oraz określenie terminu
i sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości;
5) kontrola wysokości i terminowości wpłacania składek członkowskich;
6) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia;
7) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 26
W razie zmniejszenia się składu władz Organizacji wymienionych w § 10 pkt 2 i 4 w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali
członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
Rozdział V
Majątek i Fundusze Organizacji

§ 27
Funduszami i majątkiem Organizacji zarządza Zarząd.

§ 28
1. Przychodami Organizacji są:
1) składki członkowskie oraz świadczenia członków wspierających,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) dochody z działalności gospodarczej,
4) dochody z majątku Organizacji,
5) dotacje udzielane przez organy administracji państwowej i samorządowej,
6) darowizny i zapisy,
7) bezzwrotna pomoc zagraniczna.
8) fundusze unijne
9) inne źródła przychodów

§ 29
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli we wszystkich
sprawach majątkowych lub finansowych wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków
Zarządu w tym Prezesa lub wiceprezesa, bądź członka Prezydium i dyrektora biura albo jego zastępcy.
Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Organizacji

§ 30
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie Organizacji większością 2/3 liczby
głosów w obecności co najmniej 1⁄2 uprawnionych do głosowania i wchodzi w życie po
uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

§ 31
Rozwiązanie Organizacji następuje w razie podjęcia odpowiedniej uchwały przez Walne
Zgromadzenie większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności przynajmniej 1⁄2 uprawnionych
do głosowania.

§ 32
W uchwale o rozwiązaniu Walne Zgromadzenie Organizacji określa sposób przeznaczenia
posiadanego majątku.