Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Kiełczygłów

Położenie:

Gmina wiejska Kiełczygłów leży w północnej części powiatu pajęczańskiego. Sąsiaduje z gminami: Siemkowice, Rząśnia i Pajęczno w powiecie pajęczańskim, Rusiec w powiecie bełchatowskim i Osjaków w powiecie wieluńskim.

Na gminę składa się 31 miejscowości skupionych w 14 sołectwach: Brutus, Chorzew, Dąbrowa, Dryganek Duży, Glina Mała. Gumnisko, Huta, Kiełczygłów, Kiełczygłówek, Kolonia Chorzew, Obrów, Osina Mała, Skoczylasy oraz Studzienica.

Obszar gminy leży w mezoregionie Kotliny Szczercowskiej, która jest rozległą formą wklęsłą. Przeważająca część gminy leży na wysokości od 170 do 180 m n.p.m. Najniższy punkt wysokościowy znajduje się w sołectwie Obrów (167,6 m n.p.m), a najwyższy w sołectwie Chorzew (187,6 m).

Znaczny obszar gminy posiada mało urozmaiconą rzeźbę terenu określaną jako płaskorówninną (spadki do 1%) oraz niskofalistą i niskopagórkowatą (spadki 1-3%). Różnica wysokości względnej nie przekracza tu 25 m. Tylko niewielki obszar w południowo-zachodniej części gminy zaliczyć można do typu rzeźby falistej i pagórkowatej (spadki 3-5 %).

Wpływ na ukształtowanie powierzchni gminy miały epoka lodowcowa a zwłaszcza stadiał warciański zlodowacenia środkowopolskiego. Wśród osadów polodowcowych dominują piaski, gliny i żwiry stanowiące morenę denną oraz osady fluwioglacjalne wypełniające obniżenia pradolinne, które lokalnie wypełniają piaski lub lokalnie torfowiska. Obszar gminy odwadniany jest przez rzekę Nieciecz, stanowiącą oś hydrograficzą, rzekę Strugę i system cieków bez nazwy oraz rowów otwartych.

Powierzchnia i ludność:

Gmina Kiełczygłów zajmuje powierzchnię 90 km 2 (11.19% powierzchni powiatu) i liczy 4.3 tys. mieszkańców (2008).

Głównym punktem osadniczym jest Kiełczygłów (ok. 550 mieszkańców), koncentrujący 12% ogółu mieszkańców gminy. Poza Kiełczygłowem oraz wsią Chorzew (684 mieszkańców; największą pod względem ludności miejscowością w gminie) pozostałe wsie nie przekraczają 300 mieszkańców.

Gmina Kiełczygłów nie jest zasobna w złoża kopalin użytecznych. Pod niewielkim nadkładem utworów czwartorzędowych występują tu surowce węglanowe, reprezentowane przez złoża wapieni i margli. Nieeksploatowane złoże „Kule”, tworzą wapienie oolitowe, płytowe i koralowe o miąższości ponad 40 m i zasobach ok. 100 mln ton. Występują tu również złoża torfu (złoże „Obrów”), niegdyś wydobywanego ręcznie i eksploatowanego do celów opałowych a w mniejszym zakresie - jako nawóz - dla potrzeb rolnictwa; ponadto surowce krzemionkowo-okruchowe (kruszywo grube, mieszane oraz piaski drobne) oraz piaski lodowcowe, zwałowe i wydmowe. Surowce te mogą być wykorzystywane do lokalnych potrzeb budowlanych.

Pod względem gospodarczym gmina Kiełczygłów ma charakter rolniczy. Rolnictwo jest źródłem utrzymania dla 75% mieszkańców. Znajduje się tu okolo 1400 gospodarstw rolnych. Niski stopien urbanizacji, nieskażone środowisko oraz korzystne warunki przyrodnicze sprzyjają rozwojowi tego sektora oraz produkcji żywności najwyższej jakości.

Użytki rolne zajmują 72% powierzchni gminy. Na przeważających, lekkich glebach V i VI klasy uprawiane są ziemniaki i zboża. Specjalizacją tutejszych rolników jest uprawa chrzanu, a Kielczyglów - prawdziwy potentat w produkcji tego warzywa, jest siedzibą Polskiego Związku Producentów Chrzanu. W hodowli dominuje trzoda chlewna i bydlo mleczne.

Zakładami przetwórczymi branży rolniczej są młyny zbożowe zlokalizowane w Kielczyglowie, Chorzewie i Brutusie. Trzykrotnie, w 1983, 1984 oraz w 1987 roku gmina Kielczygłów uzyskala zaszczytne miano Mistrza Gospodarnosci. Poza Chorzewem (stacja kolejowa Chorzew Siemkowice na trasie magistrali kolejowej Śląsk - Porty), pozostałe wsie pełnią wyłącznie funkcję rolniczą, a nieliczne (Kiełczygłów, Chorzew, Brutus) posiadają niewielkie zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego (młynarstwo).

Na terenie gminy dziala wiele podmiotów gospodarczych, m.in. przedsiębiorstwo „WIREX”, które w ostatnich latach stało się wiodącym w kraju producentem maszyn i urządzeń tartacznych opartych na zastosowaniu pił taśmowych, a także zajmującym się przetwórstwem drewna.

W gminie istnieje Gminny Ośrodek Kultury. Gra i śpiewa tutaj Kapela Ludowa „Kiełczygłowianie” - zdobywcy wielu nagród. Przy OSP w Kiełczygłowie działa Orkiestra Dęta. Amatorzy sportu mogą spróbować swych sił w Ludowym Klubie Sportowym „Kiełczygłów”, a młodzież w Uczniowskim Klubie Sportowym „Znicz”.

Stolica gminy:

Stolicą gminy jest Kiełczygłów. Najstarsza wzmianka o wsi w tym miejscu pochodzi prawdopodobnie z 1446 r. Kiełczygłów był w przeszłości własnością królewską, w XVI stuleciu wchodzącą w skład uposażenia starostwa wieluńskiego.

W 1661 r. wchodził w skład powiatu szadkowskiego w obrębie województwa sieradzkiego. Lustracja z 1554 r. wspomina wieś "Kielcziglow", którą zamieszkiwało wówczas 14 kmieci osiadłych na 10 łanach. We wsi istniały również 2 niewielkie stawy z "młynikami"...

Główne atrakcje turystyczne:

Do nacjiekawszych obiektów wartych zwiedzenia bądź obejrzenia w gminie Kiełczygłów należą:

 • murowany dwór w Kiełczygłowie (koniec XVIII w., na fundamentach starszej budowli), dziś Gminna Biblioteka Publiczna;
 • oryginalny kościół p.w. św. Antoniego z Padwy w Kiełczygłowie (1948-57) oraz:
 • bardzo ciekawa kapliczka w Osinie Małej, wpisana do ewidencji zabytków.

  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-09-21 23:57:18
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria